Raport anual
Pentru exerciţiul financiar 2020
Data raportului 31.12.2020
Denumirea societăţii comerciale SC CONDMAG SA
Sediul social Braşov Str. Avram Iancu nr. 52
Numărul de telefon /fax 0268/549311
Codul unic de înregistrare la oficiul Comerţului 1100008
Număr de ordine în registrul Comerţului J08/35/1991
Piaţa reglementată pe care s-au tranzacţionat valorile mobiliare emise a fost RASDAQ, iar
din data de 17.07.2007 valorile mobiliare emise se tranzactioneaza pe BURSA DE VALORI
BUCURESTI categoria Standard.
Capitalul social subscris şi vărsat 38.133.575 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială
1. Analiza activităţii societăţii comerciale
Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale
1.1.a.) Detaliat, domeniile de activitate ale societăţii sunt:
CONSTRUCŢIA DE CONDUCTE :
-
conducte colectoare în câmpurile de gaze; magistrale de
transport gaze; magistrale transport petrol / produse petroliere; conducte pentru alimentarea cu
apă / canalizări; subtraversări si supratraversări susţinute pe cabluri, autoportante, etc.; reţele de
distribuţie gaze (oţel şi PE)
IZOLARE MATERIAL TUBULAR : Izolație cu benzi aplicate la rece sau la
cald
CONSTRUCTIA DE INSTALAȚII :
-
staţii de tratare gaze; staţii de comprimare gaze; staţii de
pompare; instalaţii de stocare produse petroliere; staţii de
reglare măsurare ( SRM ) gaze; lucrări instalaţii sanitare şi
încălzire centrală
CONSTRUCTII CIVILE :
-
construcţii civile și industriale; drumuri fără îmbrăcăminte
asfaltică
PROIECTARE :
-
instalaţii, SDV -uri pentru construirea conductelor; sisteme de
alimentare cu gaze a localităţilor; reparaţii capitale conducte
magistrale şi SRM -uri
1.1.b.) CONDMAG S.A. a fost înfiinţată şi înregistrată sub numărul J08/35/1991
1.1.c.) În timpul exerciţiului financiar 2020 , societatea a avut următoarea organizare :
-
Administraţie Braşov
-
Punct de lucru Braşov
-
Punct de lucru Mediaş
-
Punct de lucru Logistic Braşov
1.1.d.) Achiziţii, înstrăinări și casări în anul
2020:
În cursul exerciţiului financiar 2020 au avut loc diminuări prin vânzare, dupa cum urmeaza :
a).Terenuri ( valoare 31.12.2020 = 8.386.629 lei)
Nu s-au inregistrat modificari in valoarea terenurilor
b).Construcții ( valoare 31.12.2020 = 5.768.873 lei)
În cursul anului 2020 valoarea construcțiilor a scazut ca urmare a vanzarilor efectuate.
c).Instalații tehnice și mijloace de transport, mobilier şi alte active corporale ( valoare 31.12.2020
= 26.163.795 lei )
În cursul anului 2020 valoarea instalațiilor tehnice,a mijloace de transport, mobilier si
alte active corporale a scazut prin vanzare .
1.1.e.) Rezultate în urma evaluării activității societății.
În ultimii 20 de ani, compania a depins foarte mult de companiile mari locale de energie:
Transgaz, Romgaz, Petrom si Conpet. Cum industria de profil a cunoscut o scădere a fondului de
investiții, CONDMAG SA BRAȘOV a demarat un amplu proces de restructurare operațională
pentru a alinia baza de active și numărul de angajați la capacitatea de utilizare prezentă.
În condițiile in care în ultimii ani piaţa de petrol si gaze a inregistrat o continua scădere, pe
fondul deprecierii preţului ţiţeiului, companiile care presteaza servicii in acest domeniu s-au
confruntat cu probleme importante in mentinerea echilibrului financiar. Marjele de profitabilitate
ale operatorilor au fost tot mai mici pe o piata cu putine proiecte de investitii, cu lucrari de
mentenanta sub nivelul anilor trecuti si fara proiecte noi importante. In aceasta situatie, începand
din anul 2010, Condmag SA a incercat sa conserve resursele tehnice si umane de care dispunea,
asteptand relansarea pietei de profil si accesand proiecte in numar si valori mult sub potential.
Strategia viza depasirea perioadei dificile si pregatirea companiei pentru proiectele investitionale
importante anuntate de catre investitorii din aceasta piata. Perioada lunga de asteptare si diluarea
semnificativa a rezervelor acumulate a inceput sa se reflecte in valoarea datoriei catre creditorii
societatii, in continua crestere.
Pe fondul degradarii vizibile a situatiei financiare, in ultimii ani, la initiativa Consiliului de
Administratie, s-au produs modificari in echipa manageriala, noua conducere avand ca principal
obiectiv, restructurarea companiei. Masurile au vizat lichidizarea activelor fara miscare, non-
core, inchiderea activitatilor nerentabile, a organizarilor de santier sau puncte de lucru
ineficiente, dimensionarea personalului prin corelarea numarului de angajati cu proiectele in
derulare sau pipeline, rescadentarea datoriilor companiei prin adaptarea acestora la incasarile din
activitatea operationala, renegocierea clauzelor contractuale cu clienti, furnizori sau institutii de
credit, etc.
Ca urmare a prezentării situaţiei actuale, Consiliul de Administraţie a analizat soluţiile concrete
care sa permită continuarea activităţii in condiţii legale.
1.1.1. Elemente de evaluare generală:
a) SC Condmag SA în anul 2020 a inregistrat un profit net de 1.534.561 lei .
b) Total venituri realizate în 2020 sunt în sumă de 9.352.442 lei din care cifra de afaceri
de 4.186.917 lei.
c) SC Condmag SA in anul 2020 nu are venituri din export.
d) Total costuri aferente veniturilor anului 2020 sunt în sumă de 9.512.849 lei, din care:
- cheltuieli de exploatare:
9.512.698 lei
- cheltuieli financiare:
151 lei
e) În anul 2020 SC Condmag SA deţine aproximativ 2% din piata de construcţii montaj.
f) În anul 2020 Condmag a încasat la termenele contractuale 90 % din lucrările facturate.
La 31.12.2020 societatea are garanţii de bună execuţie blocate în bănci în sumă de 1.924.592 lei
si disponibil in conturi curente in suma de 2.388.790 lei.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale
Ponderea serviciilor oferite de CONDMAG, precum şi cifrele de afaceri sunt menţionate
în tabelul de mai jos :
2018
2019
2020
CIFRA
PONDEREA
CIFRA
PONDEREA
CIFRA
PONDEREA
Nr.
DENUMIRE
DE
DIN CIFRA
DE
DIN CIFRA
DE
DIN CIFRA
Crt
ACTIVITATE
AFACERI
DE
AFACERI
DE
AFACERI
DE
AFACERI
AFACERI
AFACERI
(%)
(%)
(%)
1.
Lucrări de
constructii a
proiectelor
539.865
16.04
4.245.490
59.69
1.914.630
45.73
utilitare pentru
fluide
2.
Vânzări de
78.839
2.34
483.244
6.79
1.975
0.05
bunuri
3.
Prestari
960.729
28.55
615.092
8.65
318.771
7.61
servicii
4.
Venituri din
redevente si
1.786.176
53.77
1.768.701
24.87
1.951.541
46.61
chirii
TOTAL
3.365.609
100,00
7.112.526
100,00
4.186.917
100,00
1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico - materială:
Principalii furnizori:
NR. CRT
DENUMIREA FURNIZORULUI
MATERIA PRIMĂ, MATERIALE
SURSE
1.
Piese auto
Indigene
MACH 1 TRADE SRL BRASOV
2
MOL ROMANIA SRL CLUJ
Motorina,
Indigene
3
GRIMAS CONTROL SRL COVASNA
Filme, solutii pt. laborator gama
Indigene
4.
ANVELO SRL BRASOV
Anvelope, autuo utilaje
Indigene
5
LUKOIL ROMANIA SRL BUCURESTI
Motorina, benzina
Indigene
1.1.4. Evaluarea activităţilor de vânzare
a) In anul 2020 cifra de afaceri arată o reducere fata de anul 2019, iar profitul net a
crescut la 1.534.561 lei, după cum urmează:.
-
Lei -
Anul
2018
2019
2020
Cifra de
3.365.609
7.112.526
4.186.917
afaceri
Profit
(8.102.803)
1.121.627
1.534.561
net
Conducerea societăţii are în vedere creşterea performanţelor economice ale societăţii
prin:
- executia in termen a lucrărilor de construcţii de conducte de transport şi reţele de
distribuţie gaze naturale din ţară .
- participarea la licitatii interne pentru lucrări noi potrivit obiectului de activitate al
societăţii
- identificarea de noi oportunitati de afaceri prin adoptarea unor strategii de dezvoltare pe
piete externe
b) Dintre principalii competitori amintim
: INSPET PLOIESTI, IPM PARTNERS,
HABAU, ROMINSTA CRISTESTI, PETROCONST CONSTANTA,.
Societatea este dependentă de lucrările demarate de principalii clienţi de pe această piaţă:
SNTGN Transgaz Mediaş, Romgaz Mediaş, OMV Petrom, datorită specificului
activităţii.
1.1.5. Numărul mediu al angajaţilor CONDMAG la 31.12.2020 a fost de 37. Societatea
dispune de angajaţi cu pregătire de specialitate şi experienţă în domeniul activităţii. Nu
au existat conflicte de menţionat. Raporturile dintre patronat, conducerea executivă şi
angajaţi sunt bune.
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază asupra mediului
înconjurător
Pentru reducerea impactului asupra mediului a activităţilor pe care le desfăşoară, CONDMAG
S.A. a stabilit o serie de măsuri pentru:
- utilizarea de instalaţii şi echipamente care să reducă emisiile în aer, respectiv evaluarea
gradului de utilizare a activelor societatii pe baza estimarilor cu privire la necesarul de
active pentru perioada urmatoare.
- gestionarea deşeurilor prin instituirea unui sistem de depozitare selectivă a deşeurilor
rezultate, extinderea soluţiilor de refolosire şi valorificare a acestora
1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare - dezvoltare:
In anul 2020 societatea nu a avut activitate de cercetare.
1.1.8.Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului
Prin natura activităţilor efectuate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de
piaţă (inclusiv riscul monetar, riscul de rată a dobânzii privind valoarea justă, riscul de rată a
dobânzii privind fluxul de numerar şi riscul de preţ), riscul de credit şi riscul de lichiditate.
Programul societății privind managementul riscului se concentrează asupra imprevizibilităţii
pieţelor financiare şi caută să minimalizeze potenţialele efecte adverse asupra performanţelor
financiare ale societății. Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se
proteja de anumite expuneri la risc.
Managementul riscului este responsabilitatea conducerii Condmag SA, pe baza politicilor
aprobate de consiliul de administraţie. Conducerea Condmag SA identifică şi evaluează riscurile
financiare în strânsă cooperare cu unităţile operaţionale ale societății. Consiliul de administraţie
furnizează principiile de bază pentru managementul riscului, precum şi recomandări pentru
domenii specifice, cum ar fi riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit şi investiţia de
lichiditate excesivă.
a) Riscul de preţ: este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca
rezultat al schimbării preţurilor pieţei.
Riscul valutar
Societatea funcţionează în principal în România şi este expusă riscului valutar rezultat din
expunerea la diferite monede, în special legat de Euro şi dolar SUA. Riscul valutar rezultă în
special din împrumuturile societatii.
Societatea nu este acoperita împotriva riscului valutar. Totuşi, conducerea primeşte regulat
previziuni referitoare la evoluţia cursului de schimb leu/EUR şi foloseşte informaţiile în strategia
de stabilire a preţurilor.
Conducerea va avea în vedere în viitor elaborarea de strategii de protejare a societatii faţă de
riscul valutar.
Riscul de rată a dobânzii privind fluxul de numerar şi valoarea justă
Societatea nu are active semnificative purtătoare de dobândă. Riscul de rată a dobânzii provine
din împrumuturile pe termen scurt şi lung. Împrumuturile contractate cu dobândă variabilă expun
societatea la riscul de rată a dobânzii privind fluxul de numerar, care este compensat parţial de
numerarul deţinut la rate variabile.
b) Riscul de credit: rezultă din numerar şi echivalente de numerar, depozite la bănci şi
instituţii financiare, precum şi din expunerile la credit ale clienţilor, incluzând creanţele
restante şi tranzacţiile angajate. În
cazul băncilor şi instituţiilor financiare, sunt acceptate
numai părţile evaluate independent cu un rating
minim „BB”. Pentru clienţi, nu există o
evaluare independentă, managementul evaluează bonitatea financiară a clientului, ţinând cont de
poziţia financiară, de experienţa trecută şi de alţi factori. Limitele de risc individuale
se
stabilesc pe baza calificativelor interne şi externe, conform limitelor stabilite de consiliul de
administraţie. Utilizarea limitelor de credit este monitorizată în mod regulat.
Societatea monitorizează capitalul pe baza coeficientului gradului de îndatorare. Acest coeficient
se calculează împărţind datoria netă la capitalul total. Datoria netă se calculează scăzând din
totalul împrumuturilor (inclusiv „împrumuturile pe termen scurt şi lung” din bilanţul contabil)
numerarul şi echivalentele de numerar. Capitalul total se calculează adunând la „capitalurile
proprii” din bilanţul contabil, datoria netă.
Anul
2018
2019
2020
Gradul de
141 %
177 %
192 %
Indatorare
c) Riscul de lichiditate: (riscul de finanţare) este riscul ca o entitate să întâmpine
dificultăţi în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente
instrumentelor financiare. Acesta poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ
financiar la o valoare apropiată de valoarea sa justă. Previziunile referitoare la fluxurile de
trezorerie sunt efectuate de entităţile operaţionale ale societatii Conducerea societatii
monitorizează previziunile privind necesarul de lichidităţi, pentru a se asigura că există numerar
suficient pentru a răspunde cerinţelor operaţionale, în acelaşi timp menţinând permanent o marjă
suficientă la facilităţile de împrumut angajate neutilizate astfel încât grupul să nu încalce
limitele împrumuturilor sau înţelegerile legate de împrumuturi
(unde e cazul) pentru toate
facilităţile de împrumut. Aceste previziuni ţin cont de planurile de finanţare a datoriei societatii,
de respectarea înţelegerilor, de respectarea obiectivelor interne privind indicatorii din bilanţul
contabil.
Conducerea societatii investeşte surplusul de numerar în conturile curente purtătoare de dobânzi
şi depozitele la termen, selectând instrumentele cu maturităţi adecvate sau lichiditate suficientă
pentru a oferi o marjă suficientă, aşa cum s-a stabilit pe baza previziunilor sus-menţionate.
2019
2020
Lichiditate curentă
Active curente/Datorii curente
2.78
0.97
Lichiditate imediată
Active curente - Stocuri/Datorii curente
2.34
0.85
d) Riscul de cash flow
2019
2020
Flux de numerar din activitatea curentă
(182.817)
(2.613.656)
Flux de numerar din investiţii
1.451.403
3.773.223
Flux de numerar din activităţi de finanţare
(685.926 )
(1.768.344)
Flux de numerar total
582.661
(608.777)
Numerarul la începutul perioadei
4.348.656
4.931.317
Numerarul la finele perioadei
4.931.317
4.332.539
1.1.9.
a) Conducerea societăţii prin diagnosticarea activităţii prin observarea directă şi
studiul documentelor ia măsuri pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime:
2019
2020
Viteza de rotaţie a stocurilor
3.96 ori/an
4.02 ori/an
Viteza de rotaţie a clienţilor
266 zile
441 zile
b) Cheltuieli de capital
2019
2020
-cheltuieli cu resursele umane:
2.100.118
2.010.964
- cheltuieli cu amortizarea activelor imobilizate ca urmare achiziţiilor şi cele realizate în
regie proprie
6811
2019
2020
1.475.382
754,457
c) Un aspect important în activitatea de bază il reprezintă sezonalitatea.
Construcţia de conducte nu se poate efectua pe perioada iernii la temperaturi scăzute; un alt
aspect îl reprezintă organizarea licitaţiilor (mai ales cele de anvergură), care de regulă au loc în
trimestrul II al anului.
2. Activele corporale ale societăţii comerciale
2.1.
Principalele capacităţi de producţie cu terenul aferent la valoarea de inventar
precum si activele detinute in vederea vanzarii sunt prezentate în tabelul alăturat :
Nr.
TEREN
MIJLOACE
Crt
MP
VALOARE
FIXE
TOTAL
AMPLASARE
1
BRASOV
30.733,44
9.694.458
30.687.966
40.382.424
2
MEDIAS
50.670,00
4.118.681
14.338.849
18.457.529
3
RASNOV
28.864
1.141.000
182.840
1.323.840
4
FELDIOARA
60.000
3.920.000
3.920.000
5
DANES
15.960
326.200
326.200
6
ISACCEA
8.197
114.800
114.800
TOTAL
194.424,51
19.315.139
45.209.655
64.524.794
2.2.
Terenurile şi clădirile societatii au fost reevaluate in anul 2012 de către evaluatori
independenţi. Evaluările s-au făcut pe baza informaţiilor de piaţă.
Gradul de uzură al proprietăților societății:
Nr mijloace fixe
Imobilizări corporale
Grad uzura
Din care
%
Total
amortizate
100%
1. constructii
27,07%
66
44
2. instalatii tehnice si mijloace de
94,43%
627
542
transport
3. alte instalatii utilaje mobilier
78,21%
49
42
2.3
Nu există probleme legate de proprietate. În anul 2015 asupra bunurilor imobile a
fost instituit sechestru asigurator/in vederea confiscarii speciale din partea DIICOT -.
Structura Centrală ca urmare a introducerii societăţii ca şi parte responsabilă civilmente
în Dosarul Penal 4/D/P/2014.
3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială
3.1. Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC
CONDMAG SA este Bursa de Valori Bucuresti categoria Standard.
3.2. Repartizarea profitului:
La sfarsitul anului, conform legislatiei in vigoare, Administratorul special propune distribuirea
profitului pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
Din anul 2006 nu s-au repartizat sume din profitul net pentru plata de dividende, profitul net
dupa repartizarea sumelor la fondul de rezerva a fost repartizat la fondul de dezvoltare.
3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor
acţiuni. Nu e cazul.
3.4 În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului şi a valorii
nominale a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale. Nu e cazul.
3.5 In cazul in care societatea comercială a emis obligațiuni/alte titluri de creanță,
precizarea modului în care societatea isi achită obligatiile fata de detinatorii de astfel de
valori. Nu e cazul.
4. Conducerea societăţii comerciale
4.1. a) Administratorii S.C.CONDMAG S.A. BRASOV la data de 31.12.2020 sunt:
Administrator GHEORGHE
-
60 ani, inginer de foraj, 33
special
CĂLBUREAN
ani
de experienta in
domeniu gazelor naturale
Administrator ROMINSOLV SPRL
judiciar
prin
FLORIAN MATEITA
MIRCEA DEACONU
DANIELA
ZAROSCHI
b) Administratorii societatii nu detin participatii la capitalul social al societăţii
comerciale
c) La 31 decembrie 2020, Societatea nu deţine titluri sub formă de acţiuni ori interese
de participare la alte societati.
Tranzacţiile în anul 2020 cu societăți și persoane afiliate.
Părţi afiliate sunt considerate filialele şi acţionarii semnificativi:
Dafora SA - acţionar semnificativ
Furnizarea de bunuri și servicii de către CONDMAG S.A. către societăţi şi persoane afiliate în
perioada 01.01.2020-31.12.2020:
Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar
încheiat la
încheiat la
31 decembrie 2020
31 decembrie 2019
(lei)
(lei)
Vânzări de servicii
- părţi afiliate
205.899
852.963
- părţi legate
Vânzări de bunuri
- părţi afiliate
- părţi legate
205.899
852.963
Cumpărarea de bunuri, servicii de către CONDMAG S.A. de la societăţi şi persoane afiliate, în
perioada 01.01.2020-31.12.2020:
Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar
încheiat la
încheiat la
31 decembrie 2020
31 decembrie 2019
(lei)
(lei)
Cumpărări de servicii
- părţi afiliate
130.411
114.410
- părţi legate
0
0
Cumpărări de bunuri
- părţi afiliate
0
0
- părţi legate
0
0
130.411
114.410
Solduri rezultate din vânzarea/cumpărarea de bunuri/servicii
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Solduri debitoare cu părţi afiliate/legate
Creanţe comerciale
- părţi afiliate
143.419
605.949
- părţi legate
0
143.419
605.949
Sume datorate pentru contractele de
constructii
0
0
Garantii
0
0
Avansuri acordate pentru mijloace fixe
-
Solduri creditoare cu părţi afiliate/ legate
Furnizori
- părţi afiliate
143.154
335.762
-
parti legate
143.154
335.762
Împrumuturi către părţi afiliate/legate
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
(lei)
(lei)
Împrumuturi pe termen scurt
0
Dobânda (de referinta BNR) de incasat aferenta
imprumuturilor
0
0
4.2.
a) Membrii conducerii executive la data de 31.12.2020 sunt: Călburean Gheorghe
b) Participarea membrilor conducerii executive la capitalul social al societăţii are
următoarea structură :
Conducerea administrativă şi executivă nu a fost implicată în litigii.
5. SITUAŢIA FINANCIAR CONTABILĂ
5.a. Elemente de bilanț
INDICATORI
SOLD
SOLD
SOLD
EXISTENT LA :
EXISTENT LA :
EXISTENT LA :
ACTIV
31.XII.2018
31.XII.2019
31.XII.2020
I. Active fixe - total , din care :
46.871.980
46.105.739
44.563.070
1. Necorporale
0
0
0
2. Corporale
13.110.915
11.500.514
10.725.425
3. Imobilizari financiare
0
0
0
4.Activ aferent impozitului amanat
4.720.301
4.720.301
5.673.417
5.Active imobilizate detinute spre vanzare
29.040.764
29.884.924
28.164.228
II. Active circulante - total, din care:
10.564.153
11.202.700
7.124.567
4. Stocuri
3.968.358
1.748.202
865.881
5. Creanţe:
2.247.139
4.523.181
1.936.148
6. Numerar si echivalente de numerar
4.348.656
4.931.317
4.322.539
III. Conturi de regularizare si asimilate -
13.259
10.621
7.340
din care:
7. Cheltuieli înregistrate în avans
13.259
10.621
7.340
8. Decontări din operatiuni în curs de
clarificare
IV. Prime privind ramb. Obligatiunilor
TOTAL ACTIV ( I+II+III+IV )
57.449.392
57.319.061
51.694.978
INDICATORI PASIV
31.XII.2018
31.XII.2019
31.XII.2020
I. Capitaluri proprii
-11.872.685
-11.464.204
-12.073.583
II. Provizioane pentru riscuri si
14.828.846
12.658.880
14.451.128
cheltuieli
III. Datorii din care:
54.493.231
56.124.385
49.317.433
- pe termen scurt
7.607.354
4.036.191
7.367.639
- pe termen lung
46.885.877
52.088.194
41.949.794
IV. Venituri inregistrate in avans
0
0
0
TOTAL PASIV ( I+II+III+IV )
57.449.392
57.319.061
51.694.978
9. Venituri totale
27.427.972
14.099.013
9.352.442
10. Cheltuieli totale
36.700.213
13.281.079
9.512.849
11. Profit brut - ( rd. 9-10 )
(9.272.241)
817.934
-160.407
11.1 Venituri din impozitul profit amanat
1.169.438
303.693
1.694.968
12. Profit net
(8.102.803)
1.121.627
1.534.561
5.b. Contul de profit si pierderi
2018
2019
2020
Nr.
PONDEREA
PONDEREA
PONDEREA
Crt
CIFRA
DIN CIFRA
CIFRA
DIN CIFRA
CIFRA
DIN CIFRA
DE
DE
DE
DE
DE
DE
AFACERI
AFACERI
AFACERI
AFACERI
AFACERI
AFACERI
%
%
%
1.
Vânzări
3,365,609
7.112.526
4.186.917
nete
2.
Cheltuieli
348,540
10.36
1.884.814
26.5
297.414
7.10
materiale
3.
Cheltuieli
2,001,250
59.46
2,100,118
29.53
2.010.964
48.03
cu
personalul
4.
Prestaţii
888,465
26.40
3,492,125
26.40
2.295.004
54.81
externe
5.c. Situatia cash-flow
2020
2019
Fluxuri de numerar din activităţi
de exploatare
Numerar generat din exploatare
(2.613.656)
(182.817)
Dobânzi plătite
Impozit pe profit plătit
-
Numerar net generat din activităţi de exploatare
(2.613.656)
(182.817)
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii
Achiziţii de imobilizări corporale
0
0
Încasări nete din vânzarea de
imobilizări corporale
3.766.731
1.444.436
Plata in numerar pentru achizitii actiuni
0
0
Incasari in numerar din vanzarea de actiuni
0
0
Incasari din dobanzi
6.492
6.967
Numerar net utilizat în activităţide investiţii
3.773.223
1.451.403
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare
Încasări din emisiunea de acţiuni
Încasări/Rambursari în numerar din credite
0
0
Rambursări de împrumuturi
(altele decât leasing)
(1.768.344)
(685.926)
Plata/Incasarea in numerar pentru imprumuturile acordate
In cadrul grupului
0
Plăţi către furnizorii
0
Numerar net utilizat în activităţi de finanţare
(1.768.344)
(685.926)
Modificarea netă a numerarului şi
echivalentelor de numerar
(608.777)
582.661
Numerar şi echivalente de numerar
la începutul anului
4.931.317
4.348.656
Numerar şi echivalente de numerar
la sfârşitul anului
4.322.539
4.931.317
6. Guvernanţa corporativă
Condmag S.A. este o societate ale cărei acţiuni au fost admise la tranzacţionare pe piata
reglementata administrata de B.V.B., sectorul titluri de capital, categoria standard, conform
Hotarârii Consiliului de conducere al BVB nr.65/05.07.2007.
În vederea respectarii principiului transparentei, vizibilitatii si credibilitatii, principii de baza ale
guvernantei corporative, Condmag S.A. a adoptat voluntar, incepând cu anul
2011,
Regulamentul de Guvernanta Corporativa al societatii, acesta fiind intocmit in conformitate cu
prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.
Administrator special
Din data de 08.09.2015 administratarea societatii este incredintata d-lui Calburean Gheorghe in
calitate de Administrator Special si Rominsolv SPRL in calitate de Administrator Judiciar. Dupa
deschiderea procedurii de insolventa in data de 20.07.2015, activitatea societatii s-a desfasurat
sub supravegherea administratorului judiciar, Romnisolv SPRL si a judecatorului sindic, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014. Administratorul judiciar are in compententa sa
incheierea contractelor de catre societate, vizarea platilor si alte acte de administrare prevazute
de legea nr. 85/2014. Conform reglementarilor legale in vigoare, au fost supuse aprobarii
Comitetului Creditorilor operatiunile societatii care sunt de competenta acestuia. Societatea
transmite administratorului judiciar raportari periodice cu privire la situatia curenta a societatii.
In cursul anului 2020, Administratorul special a emis mai multe hotarari. Pentru exercitarea
functiei de administrator special, dl. Calburean Gheorghe nu este remunerat de către Condmag
S.A.
Incepand cu anul 2011, Consiliul de Administratie a avut trei comitete consultative si anume:
comitetul de nominalizare, comitetul de audit si comitetul de remunerare. Comitetele
Consultative si-au suspendat activitatea incepand cu data numirii Administratorului special.
a) Comitetul de Nominalizare a avut ca principala atributie coordonarea procesului de
desemnare a membrilor CA, astfel incat alegerea acestora sa se realizeze printr-o procedura
oficiala, riguroasa si transparenta.
b)
Comitetul de Remunerare, format din 3 administratori, a elaborat politica de remunerare
pentru directori, iar pentru administratori in limitele stabilite de Adunarea Generala a
Actionarilor.
b) Comitetul de audit a fost format din 3 membri si a fost prezidat de administratorul
independent avand atributii in ce priveste examinarea, in mod regulat, a situatiilor financiare
si a controlului intern.
Referitor la acest domeniu, Consiliul de Administraţie a adoptat reguli stricte, menite sa
protejeze interesele societăţii, în domeniile raportării financiare si a controlului intern.
Condmag S.A. a asigurat efectuarea raportarilor periodice si continue adecvate asupra tuturor
evenimentelor importante din cadrul societăţii.
Societatea a pregatit si a diseminat raportari periodice si continue relevante, in conformitate cu
legislaţia contabilă şi fiscală în vigoare sau cu Standardele Internationale de Raportare
Financiara (IFRS).
In anul
2020, dintre raportarile transmise la BVB mentionam: calendar financiar
2020,
materialele discutate in AGOA din 23/24 aprilie 2020, raport ASF la 31.03.2020, raport
semestrul I 2020, raport A.S.F la 30.09.2020.
Conform calendarului financiar au fost diseminate, in limba romana, urmatoarele raportari:
-
prezentarea rezultatelor financiare preliminare pe anul 2019;
-
23/24.04.2020 - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de aprobare a rezultatelor
financiare pentru anul 2019
-
Raportului anual privind rezultatele financiare pe anul 2019;
-
prezentarea Raportului trimestrial - rezultatele financiare pe trim I 2020;
-
Raportului semestrial - rezultatele financiare pe sem I 2020;
-
Raportului trimestrial - rezultatele financiare pe trim III 2020.
DREPTURILE DEŢINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE EMISE DE CĂTRE
CONDMAG SA
Condmag S.A. respecta drepturile detinatorilor de valori mobiliare si asigura un tratament egal
pentru toti detinatorii de actiuni, punand la dispozitia acestora toate informatiile relevante pentru
ca acestia sa-si poată exercita toate drepturile intr-o maniera echitabila.
In acest sens, pentru a facilita accesul actionarilor la informatiile relevante, Condmag S.A. a
creat pe pagina www.condmag.ro secţiuni speciale usor accesibile si actualizate ori de cate ori
este necesar. Aceste secţiuni se referă la desfăşurări AGA, raportari financiare, rapoarte curente,
structura actionariat, guvernanta corporativa, întrebari frecvente, etc.
Condmag S.A. faciliteaza si incurajeaza participarea actionarilor la lucrarile Adunarilor
Generale ale Actionarilor (AGA), precum si exercitarea deplina a drepturilor acestora, printre
care si dreptul de vot, toate informatiile referitoare la aceste aspecte fiind postate si pe site-ul
nostru.
De asemenea, societatea are o persoană desemnata în relatia cu investitorii si relatia cu actionarii
proprii.
REGIMUL INFORMATIEI CORPORATIVE
Administratorul special stabileşte politica corporativă de diseminare a informaţiilor, care trebuie
aduse la cunoştinţa publicului, conform legislaţiei în vigoare, a Statutului societăţii si a
Regulamentului de Guvernanta Corporativa.
Această politică de diseminare trebuie să garanteze accesul egal la informaţie acţionarilor,
investitorilor şi altor persoane interesate de activitatea societăţii şi nu trebuie să permită
abuzurile privind informaţiile confidenţiale sau informaţiiile despre « tranzacţiile cu sine ».
Administratorii Condmag S.A. pastreaza confidentialitatea documentelor si informatiilor la care
au avut acces pe perioada mandatului lor.
RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATIVĂ
Comisia Europeană defineşte Responsabilitea Socială Corporativă ca fiind un concept prin care
companiile integrează preocupările sociale şi de mediu în activităţile lor comerciale.
Astfel, Responsabilitatea Socială Corporativă reprezintă o sumă de valori care include
respectarea principiului transparenţei atât în relaţia cu partenerii de afaceri, cât şi faţă de
acţionarii societăţii, asigurarea unui mediu ambiant propice desfăşurării activităţilor societăţii în
cadrul relaţiilor cu angajaţii, precum şi cu clienţii şi furnizorii noştrii.
Implicarea in comunitate a devenit necesara pentru o companie care doreste sa-si asigure nu doar
succesul comercial, ci si respectul societatii in cadrul careia opereaza.
Responsabilitea socială corporativă vizează obţinerea succesului economic într-o manieră etică,
cu respect faţă de oameni, comunităţi şi mediu, Condmag S.A. ţinând cont de toate acestea în
desfăşurarea activităţilor comerciale.
Clienţii
În scopul asigurării creşterii calităţii serviciilor prestate de companie către clienţii săi, precum şi
pentru o mai bună gestionare a relaţiilor cu aceştia şi cu alţi potenţiali clienţi, Condmag S.A. a
respectat o serie de principii de bază cum ar fi: respectarea legilor şi reglementărilor, asigurarea
de servicii de calitate, loialitate, libertate de asociere.
Respectând principiile enunţate mai sus, Condmag S.A.. a reuşit şi în anul 2020 să-şi păstreze
aproape, ca principali clienţi, companii renumite cum ar fi: CIS GAZ S.A., S.N.T.G.N.
TRANSGAZ, etc.
Politica companiei s-a bazat pe asigurarea unui raport calitate-preţ echitabil, pe realizarea unor
lucrări la cele mai înalte standarde de calitate, satisfacerea clientului fiind unul dintre
principalele scopuri urmărite de către companie.
Pentru a genera o creştere real profitabilă, compania noastră a înţeles faptul că rabatul de la
calitate nu poate fi o soluţie în menţinerea clienţilor, ci doar o reprezentare eronată a adevăratelor
valori.
Condmag S.A. a realizat ca prin calitate se intelege nu numai respectarea prevederilor şi
standardelor legale, ci şi dorinţa clientului. Acest lucru este posibil respectând principiile care
stau la baza relaţiilor dintre companie şi clienţi şi anume: profesionalism, cinste, corectitudine şi
calitate.
Angajații companiei
Condmag S.A. este profund dedicată respectării drepturilor angajaţilor săi şi preocupată de
imaginea de organizaţie responsabilă asumându-şi în mod voluntar indeplinirea celor mai înalte
standarde sociale.
În acest scop ne preocupăm să asigurăm respectarea prevederilor legale privind legislaţia
muncii, precum şi toate celelalte dispoziţii legale în vigoare. Condmag S.A. s-a angajat să se
conformeze cerinţelor standardelor internationale, referitoare la:
Munca copilului - Condmag S.A. nu utilizează munca copiilor, iar muncitorii
tineri care sunt angajaţi execută doar munci uşoare care nu pun în pericol
sănătatea şi securitatea.
Munca forţată şi obligatorie - Condmag S.A. nu practică utilizarea muncii forţate
şi obligatorii în orice forma a acesteia.
Sănătate şi securitate - Condmag S.A. asigură un mediu de lucru sigur şi sănătos
fără pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională.
Libertatea de asociere şi dreptul la negociere colectivă - Condmag S.A. respectă
dreptul de formare sau afiliere la structuri sindicale si de negociere colectivă.
Discriminare - Condmag S.A. interzice discriminarea în toate formele sale la
locul de muncă.
Practici disciplinare - Condmag S.A. interzice folosirea pedepselor corporale, a
abuzului mental sau verbal.
Programul de lucru - Condmag S.A. respectă legile aplicabile si standardele
industriale.
Remunerarea - Condmag S.A. asigură salarii care satisfac cerintele legale sis
tandardele industriale specifice si care sunt suficiente pentru a satisface nevoile
minime de trai ale angajatilor şi familiilor acestora.
Înţelegând importanţa factorului uman în dezvoltarea şi succesul unei companii, Condmag S.A.
s-a preocupat de pregătirea continuă a angajaţilor prin asigurarea participării la o serie de cursuri
de formare profesională care au acoperit diverse arii de interes (cursuri personalizate având ca
obiect legislaţia muncii, cunoştinte tehnice în vederea reautorizării CNCAN, ISCIR).
Departamentul resurse umane s-a preocupat continuu de informarea salariaţilor cu privire la
organizarea acestor cursuri, acestea fiind accesibile tuturor angajaţilor interesaţi.
Compania s-a preocupat şi în anul 2020 de asigurarea sănătăţii ocupaţionale, sens în care
„Serviciul intern de prevenire şi protecţie” a monitorizat în permanenţă respectarea normelor de
sănătate şi securitate în muncă specifice fiecărui loc de muncă.
Protecţia Mediului
Pentru a trăi în condiţii mai bune, omul a utilizat permanent resurse naturale: plante, arbori,
petrol, gaze naturale, apă. Din utilizările acestor resurse naturale (primare) au rezultat şi produse
neutilizabile, cum sunt: gaze, prafuri, produse lichide sau solide ce au fost permanent evacuate în
natură. Unele dintre acestea produse au putut să se integreze în ciclurile naturale ale unor
elemente, altele însă se tot acumulează, producând perturbaţii ecologice.
La fel ca în ceilalţi ani, şi în anul 2020 una din priorităţile companiei a fost reducerea poluării şi
menţinerea unui mediu sănătos în concordanţă cu cele mai exigente prevederi legislative
comunitare şi naţionale.
Eficienţa energetică şi protecţia mediului constituie împreună una dintre cele opt direcţii de
activitate stabilite de Carta Europeană a Energiei, adoptată la Haga în anul 1991. Principiile
politicii pentru promovarea eficienţei energetice au fost stabilite în Protocolul Cartei Energiei
privind eficienţa energetică şi aspecte asociate legate de mediu, încheiat la Lisabona în anul
1994.
În sensul atingerii obiectivelor şi ţintelor privind asigurarea unei politici de mediu la cele mai
înalte standarde, compania realizează periodic bilanţuri energetice şi activităţi de audit asupra
respectării măsurilor privind protecţia mediului înconjurător.
În sfera respectării şi protejării mediului, Condmag S.A. a achiziţionat auto/utilaje şi
echipamente în vederea reducerii emisiilor poluante. De asemenea, ne-am asigurat că reziduurile
şi deşeurile rezultate din procesul de producţie sunt colectate de societăţi agrementate conform
prevederilor legale.
În desfăşurarea activităţii societăţii avem ca principal scop realizarea unor lucrări la cele mai
înalte standarde calitative, cu respectarea în acelaşi timp a măsurilor privind protecţia mediului
înconjurător
(utilizarea eficientă a apei, tratarea şi eliminarea corespunzătoare a deşeurilor,
utilizarea rațională și economică a resurselor naturale).
CONTROLUL INTERN
În anul
2020 am urmărit aplicarea şi respectarea procedurilor interne privind sistemul de
contabilitate.
Controlul intern al societăţii urmăreşte să asigure conformitatea cu legislația în vigoare,
aplicarea deciziilor luate de conducerea societăţii, buna funcționare a activității interne,
fiabilitatea informațiilor financiare, eficientizarea activităţilor, utilizarea corespunzătoare a
resurselor, prevenirea și controlul riscurilor.
Ca urmare, procedurile de control intern au avut ca obiectiv pe de o parte, urmărirea înscrierii
activității societăţii și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă,
pe de alta parte au avut ca obiectiv verificarea informatiilor contabile, financiare si de gestiune.
În contextul situatiilor financiare anuale consolidate, aria controlului intern contabil si financiar
se refera la societatile cuprinse în consolidare.
Controlul intern se aplica pe tot parcursul operatiunilor desfasurate de societate, astfel:
a) anterior realizarii operatiunilor, cu ocazia elaborarii bugetului, ceea ce va permite,
ulterior realizarii operatiunilor, controlul bugetar;
b) în timpul operatiunilor, de exemplu, sub aspectul determinarii procentului de realizare
fizica a productiei în curs de executie;
c) dupa finalizarea operatiunilor, caz în care verificarea este destinata, de exemplu, sa
analizeze rentabilitatea operatiunilor si sa constate existenta conformitatii sau a eventualelor
anomalii, care trebuie corectate.
Scopul controlului intern este sa asigure coerenta obiectivelor, sa identifice factorii-cheie de
reusita si sa comunice conducerii societăţii, în timp real, informatiile referitoare la performante si
perspective.
Politica de resurse umane a societăţii a urmărit aspecte precum recrutarea de personal calificat,
gestionarea carierelor, formarea continua, evaluari individuale, consilierea salariatilor,
promovari.
Activitatile de control fac parte integranta din procesul de gestiune si acestea au fost folosite
pentru urmarirea atingerii obiectivelor propuse. Controlul vizeaza aplicarea normelor si
procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice si functionale: aprobare, autorizare,
verificare, evaluarea performantelor operationale, securizarea activelor, separarea functiilor.
Într-un mediu informatizat în continuă dezvoltare, controlul intern a avut în vedere o strategie
informatică formalizata şi un plan de formare continua care trebuie sa permita o actualizare a
cunostintelor.
Controlul intern contabil si financiar al societăţii se aplica în vederea asigurarii unei gestiuni
contabile si a unei urmariri financiare a activitatilor sale pentru a raspunde obiectivelor definite.
Controlul intern contabil si financiar este un element major al controlului intern. El vizeaza
ansamblul proceselor de obtinere si comunicare a informatiei contabile si financiare si contribuie
la realizarea unei informatii fiabile si conforme exigentelor legale.
Controlul intern contabil si financiar a vizat conformitatea informatiilor contabile si financiare
publicate cu regulile aplicabile acestora, prevenirea si detectarea fraudelor si neregulilor
contabile si financiare.
În desfăşurarea activităţii sale, conducerea activităţii a a urmărit încheierea unor tranzacţii sigure
şi profitabile, reducerea riscurilor şi obţinerea unui profit cât mai mare.
Evidenţa contabilă ţinută la zi asigură furnizarea unor date precise şi în termen util privind
situaţia patrimonială, stocurile, creanţele, obligaţiile faţă de furnizori, precum şi obligaţiile
fiscale.
Raportările financiare prevăzute de legislaţia în vigoare au fost efectuate în termen fiind postate
pentru asigurarea transparenţei faţă de acţionari şi orice alte persoane interesate şi pe site-ul
societăţii.
Sistemul informaţional este securizat existand o procedura de protectie a bazelor de date si un
acces limitat la orice alte informaţii care depasesc aria necesara desfasurării activităţii in cadrul
societăţii.
7. STRATEGIA DE DEZVOLTARE ȘI PERSPECTIVE
La această dată, Condmag se găseşte în perioada de reorganizare a procedurii de insolvenţă ca
urmare a confirmării Planului propus de către administratorul judiciar prin Decizia civilă
nr.290/Ap/09.03.2018 a Curţii de Apel Braşov. În perioada de observaţie s-au luat măsuri de
restructurare a companiei, masuri ce au vizat lichidizarea activelor fara miscare, non-core,
inchiderea activitatilor nerentabile, a organizarilor de santier sau puncte de lucru ineficiente,
dimensionarea personalului prin corelarea numarului de angajati cu proiectele in derulare,
diminuarea cheltuielilor companiei şi adaptarea acestora la incasarile din activitatea operationala,
renegocierea clauzelor contractuale cu clienti şi recuperarea creanţelor prin demararea
procedurilor judiciare cat si înstrăinarea unor active care nu sunt esenţiale pentru desfăşurarea
activităţii respectiv imobile (clădiri şi terenuri) care nu pot fi utilizate în activitatea curentă.
Având în vedere menținerea activităţii curente şi îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate,
compania a căutat parteneri în vederea asocierii pentru licitații și/sau execuția contractelor în
curs încheind contracte de subcontractare cu CIS GAZ S.A.
Pentru proiectele Transgaz SA în acest moment avem perfectate câteva contracte de închiriere
utilaje.
În ceea ce priveşte activitatea operaţională, Condmag a încheiat în anul 2020 un nou contract de
lucrări de profil, având beneficiar final S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. în valoare totală de peste
129 milioane de lei care s-au derulat partial în anul 2020, a continuat colaborarea cu diverse
societăţi privind închirierea de utilaje şi imobile şi a extins colaborarea cu alte societăţi de profil.
În prezent, data fiind disponibilitatea parcului auto al societăţii, coroborată cu lipsa utilajelor de
profil cu care se confruntă firme partenere sau concurente, există o cerere foarte mare pentru
închirierea acestor maşini şi utilaje.
În vederea respectării contractelor existente şi a celor viitoare compania a început recrutarea de
personal calificat, organizând mai multe sesiuni de interviuri şi probe de lucru. De asemenea, au
fost identificaţi şi contactaţi potenţiali subcontractori pentru proiectele noi sau viitoare.
Administrator special,
Călburean Gheorghe
CONDMAG S.A.
SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ
CONDMAG S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
31 decembrie
31 decembrie
Nota
2020
2019
Activ
Active imobilizate
Imobilizări corporale
6
10.725.425
11.500.514
Imobilizări necorporale
7
0
0
Titluri contabilizate la cost
Activ aferent impozitului pe profit amanat
16
5.673.417
4.720.301
Clienţi şi alte creanţe
10
Total active imobilizate
16.398.842
16.220.815
Active circulante
Stocuri
11
865.881
1.242.268
Active financiare disponibile pentru vânzare
28.164.228
29.884.925
Clienţi şi alte creanţe
10
1.943.489
5.039.737
Impozit pe profit curent
0
0
Numerar şi echivalent de numerar
12
4.322.539
4.931.317
Total active circulante
35.296.136
41.098.247
Total activ
51.694.978
57.319.062
Capitaluri proprii şi datorii
Capital social
38.133.575
38.133.575
Alte elemente ale capitalului social
24.310.696
24.310.696
Total Capital social
13
62.444.271
62.444.271
Rezerve
74.818.656
76.433.279
Rezultatul reportat
(149.336.510)
(150.341.754)
Total capitaluri proprii
(12.073.583)
(11.464.204)
Datorii pe termen lung
Împrumuturi
15
29.577.257
31.345.601
Datorii aferente impozitului
pe profit amânat
16
4.741.241
4.281.873
Furnizori şi alte datorii
14
7.631.296
16.460.719
41.949.794
52.088.193
Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.
3
CONDMAG S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
31 decembrie
31 decembrie
Nota
2020
2019
Datorii curente
Furnizori şi alte datorii
14
7.367.639
4.036.193
Venituri inregistrate in avans
-
-
Datorii curente privind impozitul pe profit
-
-
Împrumuturi
15
-
-
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
17
14.451.128
12.658.880
Total datorii curente
21.818.767
16.695.073
Total datorii
63.768.561
68.783.266
Total capitaluri proprii şi datorii
51.694.978
57.319.062
Gheorghe Călburean
Administrator special
Rominsolv SPRL
Intocmit
Adminstrator judiciar
D & C CONTA SRL
Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.
4
CONDMAG S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
31 decembrie
31 decembrie
Nota
2020
2019
Venituri
5
4.186.917
7.112.527
Alte venituri din exploatare
140.655
5.658.714
Variaţia stocurilor de produse finite
şi producţie în curs de execuţie
(480)
(213.732)
Materii prime şi materiale
(297.414)
(1.884.814)
Costul mărfurilor
(1.975)
(456.769)
Cheltuieli cu personalul
20
(2.010.964)
(2.100.118)
Servicii de subantrepriză
şi alte servicii prestate de către terţi
(2.030.784)
(3.314.136)
Amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate
6
(726.587)
(1.475.382)
Mişcarea netă în provizionul pentru alte
riscuri şi cheltuieli
17
(1.792.248)
2.169.967
Ajustari de valoare privind activele circulante
(387.176)
(468.812)
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate
(1.189)
(501)
Alte cheltuieli din exploatare
19
(1.511.955)
(5.525.397)
Alte venituri / (pierderi), net
18
4.266.431
1.309.418
Profit din exploatare
(166.770)
810.965
Venituri financiare
6.515
7.037
Cheltuieli financiare
(151)
(69)
Pierdere/profit financiar netă
21
6.364
6.968
Profit înainte de impozitare
(160.407)
817.934
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit
profit curent si amanat
22
1.694.968
303.639
Profit net/(pierderea neta) aferent(a) exerciţiului
1.534.561
1.121.627
Venituri din reevaluarea cladirilor, net
-
-
Rezultatul global al exerciţiului
1.534.561
1.121.627
Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.
5
CONDMAG S.A.
SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
31 decembrie
31 decembrie
Nota
2020
2019
Profit/(pierdere) aferent(a) exerciţiului
1.534.561
1.121.627
Alte elemente ale rezultatului global:
Câştig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor şi clădirilor
-
-
Alte elemente
-
-
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului,
net de impozit
-
-
Rezultat global total aferent exerciţiului
1.534.561
1.121.627
Gheorghe Călburean
Administrator special
Rominsolv SPRL
Intocmit
Adminstrator judiciar
D & C CONTA SRL
Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.
6
CONDMAG S.A.
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
Alte
Capital
Rezerve
elemente
Alte
Rezultatul
social
reevaluare
de capital
rezerve
reportat
Total
Sold la 1 ianuarie 2019
62.444.271
36.789.689
(5.896.746)
45.540.336
(150.750.235)
(11.872.685)
Profit/(pierdere) aferent anului
-
-
-
-
1.121.627
1.121.627
Alte elemente ale rezultatului global
Alte elemente
-
-
-
-
(713.145)
(713.145)
Rezultat global total
-
-
-
-
-
-
Rezerve realizate
-
-
-
-
Repartizare rezultat reportat la alte
rezerve
-
-
-
-
Sold la 31 Decembrie 2019
62.444.271
36.789.689
(5.896.746)
45.540.336
(150.341.754)
(11.464.204)
Sold la 1 ianuarie 2020
62.444.271
36.789.689
(5.896.746)
45.540.336
(150.341.754)
(11.464.204)
Profit/(pierdere) aferent anului
-
-
-
-
1.534.561
1.534.561
Alte elemente ale rezultatului global
Alte elemente
-
-
-
-
(2.143.939)
(2.143.939)
Rezultat global total
-
-
-
-
-
-
Rezerve realizate
-
(1.614.622)
-
-
(1.614.622)
Repartizare rezultat reportat la alte
rezerve
-
-
-
-
Sold la 31 Decembrie 2020
62.444.271
36.789.689
(5.896.746)
45.540.336
(149.336.511)
(12.073.583)
Gheorghe Călburean
Administrator special
Rominsolv SPRL
Intocmit
Administrator judiciar
D & C CONTA SRL
Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.
7
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
31 Decembrie
31 Decembrie
Nota
2020
2019
Fluxuri de numerar din activităţi
de exploatare
Numerar generat din exploatare
24
(2.613.656)
(182.817)
Dobânzi plătite
Impozit pe profit plătit
-
Numerar net generat din activităţi de exploatare
(2.613.656)
(182.817)
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii
Achiziţii de imobilizări corporale
0
0
Încasări nete din vânzarea de
imobilizări corporale
3.766.731
1.444.436
Plata in numerar pentru achizitii actiuni
Incasari in numerar din vanzarea de actiuni
0
0
Incasari din dobanzi
6.492
6.967
Numerar net utilizat în activităţide investiţii
3.773.223
1.451.403
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare
Încasări din emisiunea de acţiuni
Încasări/Rambursari în numerar din credite
0
0
Rambursări de împrumuturi
(altele decât leasing)
(1.768.344)
(685.926)
Plata/Incasarea in numerar pentru imprumuturile acordate
In cadrul grupului
-
0
Plăţi către furnizori
0
0
Numerar net utilizat în activităţi de finanţare
(1.768.344)
(685.926)
Modificarea netă a numerarului şi
echivalentelor de numerar
(608.777)
582.661
Numerar şi echivalente de numerar
la începutul anului
12
4.931.317
4.348.656
Numerar şi echivalente de numerar
la sfârşitul anului
12
4.322.539
4.931.317
Gheorghe Călburean
Administrator special
Rominsolv SPRL
Intocmit
Adminstrator judiciar
D & C CONTA SRL
8
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
INFORMAŢII GENERALE
Condmag SA este specializată în construcţia de conducte şi instalaţii pentru gaz, ţiţei, apă şi
alte lichide.
Societatea are capital social în valoare de 38.133.575 lei (31 decembrie 2020: 38.133.575 lei
31 decembrie 2019 : 38.133.575 lei ),constând în 381.335.751 acţiuni (31 decembrie 2019:
381.335.751) cu o valoare nominală de 0,1 lei pe acţiune (31 decembrie 2019 : 0,1 lei pe
actiune).
O data cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012 Societatea
a aplicat IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste” şi a efectuat corectarea
valorii capitalului social conform acestui standard. Astfel, valoarea actualizată a capitalului
social pentru Societate la 31 decembrie 2012 este de 62.444.271 lei .
Condmag SA a fost înfiinţată la 31 ianuarie 1991 ca societate pe acţiuni, în baza Legii
societăţilor comerciale. Adresa sediului social este Str. Avram Iancu nr. 52, Braşov, judeţul
Braşov, România. Societatea este cotată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
La 31.12.2020 societatea nu detine titluri de participare la alte societati.
1.
SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE
Principalele politici contabile aplicate la întocmirea acestor situaţii financiare individuale sunt
prezentate mai jos. Aceste politici au fost aplicate consecvent în toţi anii prezentaţi, dacă nu se
specifică contrariul.
2.1 Declaratia de conformitate
Situatiile financiare neconsolidate au fost intocmite in conformitate cu Standardele
Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana
(“UE”), conform
Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1286/2012 cu modificarile ulterioare.
2.2 Bazele întocmirii
Situaţiile financiare individuale ale Condmag SA au fost întocmite in conformitate cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară („IFRS”)şi cu Interpretările IFRIC,aşa cum
au fost adoptate de Uniunea Europeană. Situaţiile financiare individuale au fost întocmite în
baza convenţiei costului istoric, aşa cum au fost modificate în urma reevaluării imobilizărilor
corporale şi a activelor financiare disponibile pentru vânzare la valoarea justă prin capitalurile
proprii.
Întocmirea situaţiilor financiare individuale în conformitate cu IFRS necesită utilizarea unor
estimări contabile critice. De asemenea, solicită conducerii să folosească raţionamentul în
procesul de aplicare a politicilor contabile ale Societatii. Domeniile care implică un grad mai
ridicat de complexitate şi de aplicare a acestor raţionamente sau cele în care ipotezele şi
estimările au un impact semnificativ asupra situaţiilor financiare sunt prezentate în Nota 4.
2.2.1.Continuitatea activităţii
In conditiile in care în cursul anului 2021 piaţa de petrol si gaze a inregistrat o continua
scădere, pe fondul deprecierii preţului ţiţeiului, companiile care presteaza servicii in acest
domeniu s-au confruntat cu probleme importante in mentinerea echilibrului financiar. Marjele de
9
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
profitabilitate ale operatorilor au fost tot mai mici pe o piata cu putine proiecte de investitii, cu
lucrari de mentenanta sub nivelul anilor trecuti si fara proiecte noi importante. In aceasta
situatie, incepand din anul 2010, Condmag a incercat sa conserve resursele tehnice si umane
de care dispunea, asteptand relansarea pietei de profil si accesand proiecte in numar si valori
mult sub potential. Strategia viza depasirea perioadei dificile si pregatirea companiei pentru
proiectele investitionale importante anuntate de catre investitorii din aceasta piata. Perioada
lunga de asteptare si diluarea semnificativa a rezervelor acumulate a inceput sa se reflecte in
valoarea datoriei catre creditorii societatii, in continua crestere.
Pe fondul degradarii vizibile a situatiei financiare, incepand din anul 2014, la initiativa
Consiliului de Administratie, s-au produs modificari in echipa manageriala, noua conducere
avand ca principal obiectiv, restructurarea companiei. Masurile au vizat lichidizarea activelor
fara miscare, non-core, inchiderea activitatilor nerentabile, a organizarilor de santier sau puncte
de lucru ineficiente, dimensionarea personalului prin corelarea numarului de angajati cu
proiectele in derulare sau pipeline, rescadentarea datoriilor companiei prin adaptarea acestora
la incasarile din activitatea operationala, renegocierea clauzelor contractuale cu clienti, furnizori
sau institutii de credit, etc.
Din pacate insa, masurile de restructurare aplicate, desi cu efecte vizibile, nu au reusit
sa compenseze criza comerciala evidenta de pe piata de profil. Incercarile noii conduceri de
adaptare la piata prin accesarea de noi domenii de activitate sau prin promovarea companiei pe
piata externa necesitand timp, timp pe care compania nu il poate finanta.
Ca urmare a prezentării situaţiei actuale, Consiliul de Administraţie a analizat soluţiile
concrete care sa permită continuarea activităţii in condiţii legale.
Luând in considerare cele descrise detaliat mai sus, in vederea respectării obligaţiilor
legale ce revin Consiliului de Administraţie, acesta a decis in şedinţa din data de 14.07.2015,
formularea si depunerea unei cereri de declanşare a procedurii insolventei la cererea
debitorului.
Decizia Consiliului de Administraţie a avut in vedere si faptul ca mecanismul de protecţie
conferit de lege, prin declanşarea procedurii insolventei la cererea debitorului CONDMAG SA
era singura soluţie de continuare a activităţii, pe care compania o avea la dispoziţie in acel
moment, fiind apta totodată sa nu compromită ireversibil şansele de reorganizare.
Astfel, ca prin Încheierea din data de 20.07.2015 pronunţată în dosarul nr. 2899/62/2015,
Tribunalul Braşov a admis cererea societăţii privind deschiderea procedurii de insolvenţă.
2.2.2. Modificări ale politicilor contabile şi informaţiilor de furnizat
(a)
Standardele si interpretarile in vigoare in perioada curenta
Urmatoarele amendamente, la standardele existente emise de Consiliul Standardelor
Internationale de Contabilitate
("IASB") si adoptate de UE, sunt in vigoare pentru
perioada curenta:
IFRS 10 “Situatii financiare consolidate”, adoptat de UE pe data 11 decembrie 2012
(aplicabile efectiv incepand cu data de 1 ianuarie 2014);
IFRS 11 “Aranjamente comune”, adoptat de UE pe data 11 decembrie 2012 (aplicabile
efectiv incepand cu data de 1 ianuarie 2014);
IFRS 12 “Prezentarea intereselor in alte entitati”, adoptat de UE pe data 11 decembrie
2012 (aplicabile efectiv incepand cu data de 1 ianuarie 2014);
2
SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)
IAS 27 “Situatii financiare individuale” (revizuit in 2011), adoptat de UE pe data 11
decembrie 2012 (aplicabile efectiv incepand cu data de 1 ianuarie 2014);
10
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
IAS 28 “Investitii in entitati asociate si asocierile in participatie” (revizuit in 2011),
adoptat de UE pe data 11 decembrie 2012 (aplicabile efectiv incepand cu data de 1
ianuarie 2014).
Completări fată de IFRS 10 „Situaţii financiare consolidate”, IFRS 11 „Asocieri in
participaţie” si IFRS 12 „Informaţii de prezentat cu privire la interesele în alte
entităţi” - Ghid pentru tranzitie, adoptat de UE în 4 aprilie 2013 (în vigoare pentru
perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2014);
Completări fată de IFRS 10 „Situaţii financiare consolidate”, IFRS 12 „Informaţii de
prezentat cu privire la interesele în alte entităţi” si IAS 27 (revizuit in 2011) „Situaţii
financiare separate” - Companii de Investitii, adoptat de UE în 20 noiembrie 2013 (în
vigoare pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2014);
Completări fată de IAS 32 “Instrumente financiare: Prezentare” - Compensări
active şi pasive financiare, adoptat de UE în 13 decembrie 2012 (în vigoare pentru
perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2014);
Completări fată de IAS 36 ”Deprecierea activelor” - prezentarea valorii recuperabile
pentru activele nefinanciare, adoptat de UE în 19 decembrie 2013 (în vigoare pentru
perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2014);
Completări fată de IAS 39 ”Instrumente financiare: Recunoastere si Evaluare” -
novatia instrumentelor derivate si continuarea contabilitătii pentru acoperirea împotriva
riscurilor pentru elementele valutare.
Adoptarea acestor amendamente la standardele existente nu a condus la nicio modificare a
politicilor contabile ale Societatii.
(b)
Standarde si interpretari emise de IASB si adoptate de UE, dar care nu sunt inca in
vigoare
La data aprobarii acestor situatii financiare consolidate, urmatoarele standarde, revizuiri si
interpretari erau emise, dar nu erau inca in vigoare:
Completări fată de IAS 19 ” Beneficiile angajatilor” - planuri de beneficii definite:
contributiile angajatilor (în vigoare pentru perioade anuale începând cu sau după 1 iulie
2014);
Completări fată de diferite standarde „Imbunătătiri aduse IFRS (ciclul 2011-2013)”,
ca urmare a proiectului anual de îmbunătătire a IFRS (IFRS 1, IFRS 3, IFRS 13, IAS 16 si
IAS 40), în primul rând în scopul de a elimina inconsecventele si de a clarifica formulările
(în vigoare pentru perioade anuale începând cu sau după 1 iulie 2014);
IFRIC 21 ”Perceperea impozitelor” (în vigoare pentru perioade anuale începând cu sau
după 1 iulie 2014).
11
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
2
SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)
Societatea a ales sa nu adopte aceste standarde, revizuiri si interpretari inainte de data
intrarii lor in vigoare. Societatea prevede ca adoptarea acestor standarde, revizuiri si
interpretari nu va avea un impact semnificativ asupra situatiilor financiare individuale in
perioada de aplicare initiala.
(c)
Standarde si interpretări emise de IASB, dar inca neadoptate de UE
În prezent, IFRS adoptat de UE nu prezintă diferente semnificative fată de reglementările
adoptate de către Comitetul de Standarde Internationale de Contabilitate (IASB) cu exceptia
următoarelor standarde, completări aduse standardelor existente si interpretări, care nu au fost
aprobate de către UE la data publicării situatiilor financiare (datele intrării în vigoare mentionate
mai jos sunt pentru IFRS în întregime:
IFRS 9 ”Instrumente financiare” si completări ulterioare (data intrării în vigoare nu a
fost încă stabilită);
IFRS 14 ”Reglementarea conturilor amânate” (în vigoare pentru perioade anuale
începând cu sau după 1 ianuarie 2016);
IFRS 15 ”Venituri din contracte clienti” (în vigoare pentru perioade anuale începând cu
sau după 1 ianuarie 2017);
Amendamente la IFRS 10, IFRS 12 si IAS 28 Interese existente in alte entitati:
aplicarea exceptiei privind consolidarea, (in vigoare de la 1 ianuarie 2016);
Amendamente la IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare (in vigoare de la 1 ianuarie
2016);
Amendamente la diverse standarde Imbunatatiri ale IFRS
(2012
-
2014)
(amendamentele se vor aplica pentru perioade anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie
2016).
Amendamente la IFRS 10 si IAS 28, Vanzare sau aporturi de active între un
investitor si un asociat sau Joint Venture (in vigoare de la 1 ianuarie 2016);
Amendamente la IAS 27 Metoda punerii in echivalenta in Situatii financiare
individuale, (in vigoare de la 1 ianuarie 2016);
Amendamente la IAS 16 si IAS 41: Imobilizari corporale" si IAS 41 „Agricultura”-
active biologice (in vigoare de la 1 ianuarie 2016);
Amendamente la IAS 16 si IAS 38: "Imobilizari corporale" si IAS 38 "Active
necorporale" - Clarificarea metodelor acceptate pentru depreciere si amortizare,
neadoptate inca de UE (in vigoare de la 1 ianuarie 2016);
Amendamente la IFRS 11: "Asocieri in participatie", - Contabilitate pentru achizitiile
de interese in angajamente care sunt controlate in comun (amendamentele se vor
aplica pentru perioade anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2016).
Societatea anticipeaza ca adoptarea acestor standarde, revizuiri si interpretari nu va avea un
impact semnificativ asupra situatiilor financiare in perioada de aplicare initiala.
12
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
2.
SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)
2.3 Consolidare
Acestea sunt situaţiile financiare individuale ale Societatii. Societatea nu întocmeşte situaţii
financiare consolidate pentru aceeaşi perioadă în conformitate cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara, asa cum au fost ele adoptate de Uniunea Europeana.
2.4
Raportarea pe segmente
Raportarea pe segmente de activitate se face într-un mod consecvent cu raportarea internă
către principalul factor decizional operaţional. Principalul factor decizional operaţional, care este
responsabil cu alocarea resurselor şi evaluarea performanţei segmentelor de activitate, a fost
identificat ca fiind consiliul de administraţie care ia deciziile strategice.
2.5
Conversia în monedă străină
(a)
Moneda funcţională şi de prezentare
Elementele cuprinse în situaţiile financiare ale Societatii sunt evaluate în moneda mediului
economic primar în care aceasta îşi desfăşoară activitatea („moneda funcţională”). Situaţiile
financiare individuale sunt prezentate în “Lei româneşti” („RON”), care este moneda funcţională şi
de prezentare a Societatii.
(b)
Tranzacţii şi solduri
Tranzacţiile în monedă străină sunt convertite în monedă funcţională folosind cursul de schimb
valabil la data tranzacţiilor. Câştigurile şi pierderile rezultate din diferenţele de curs valutar în
urma încheierii acestor tranzacţii şi din conversia la finalul exerciţiului financiar, la cursul de
schimb de la sfârşitul anului a activelor monetare şi obligaţiilor denominate în monedă străină
se reflectă în contul de profit şi pierdere.
Câştigurile şi pierderile din cursul de schimb care se referă la împrumuturi, la numerar şi
echivalente de numerar sunt prezentate în contul de profit şi pierdere în cadrul „veniturilor sau
cheltuielilor financiare”. Toate celelalte câştiguri şi pierderi din cursul de schimb sunt prezentate
în contul de profit şi pierdere în cadrul „alte (pierderi)/câştiguri - net”.
Activele şi pasivele monetare denominate în monedă străină sunt exprimate în lei la data
bilanţului contabil. La 31 decembrie 2020, cursul de schimb utilizat la conversia soldurilor în
monedă străină sunt 1 USD = 3.9660 lei şi 1 EUR = 4.8694 lei iar la 31 decembrie 2019: 1 EUR
=4.7351; 1 USD = 4.1587. Câştigurile şi pierderile rezultate din conversia activelor şi datoriilor
monetare sunt reflectate în contul de profit şi pierdere în cursul anului.
2.6 Contabilizarea efectelor hiperinflaţiei
Economia românească a trecut prin perioade de inflaţie relativ ridicată şi a fost considerată
hiperinflaţionistă conform IAS
29
„Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste”
(„IAS 29”).
13
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
2.
SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)
IAS 29 impune ca situaţiile financiare întocmite în moneda unei economii hiperinflaţioniste să fie
retratate în termenii puterii de cumpărare de la data bilanţului. Sumele exprimate în termenii
puterii de cumpărare la 31 decembrie 2003 (data de încetare a hiperinflaţiei) sunt tratate ca
bază pentru valorile contabile din aceste situaţii financiare.
Societatea a decis reflectarea impactului aplicării IAS 29 în situaţiile financiare întocmite la 31
decembrie 2012 si recalcularea sumelor prezentate la 31 decembrie 2011. Impactul acestor
ajustari a fost reflectat asupra capitalului social si a rezultatului reportat.
2.7 Imobilizări corporale
Terenurile şi clădirile sunt prezentate la valoarea justă, pe baza evaluărilor periodice, cel puţin o
dată la trei ani, efectuate de către evaluatori externi independenţi, minus amortizarea şi
deprecierea ulterioare pentru clădiri. Orice amortizare cumulată la data reevaluării este
eliminată din valoarea contabilă brută a activului, iar valoarea netă este înregistrată ca valoare
reevaluată a activului. Toate celelalte imobilizări corporale sunt înregistrate la cost istoric minus
amortizarea. Costul istoric include cheltuielile care pot fi atribuite în mod direct achiziţiei
elementelor respective.
Cheltuielile ulterioare sunt incluse în valoarea contabilă a activului sau recunoscute ca activ
separat, după caz, doar când intrarea de beneficii economice viitoare pentru societate asociate
elementului este probabilă iar costul elementului respectiv poate fi evaluat în mod fiabil.
La data tranzitiei la IFRS (01.01.2011), Societatea a ales sa prezinte terenurile si cladirile la valorile
ce includ reevaluarea recunoscuta anterior in situatiile financiare intocmite in conformitate cu OMF
1802/2014, cu modificarile ulterioare. De asemenea, ulterior trecerii la IFRS, Societatea a ales sa
prezinte terenurile si cladirile la valori reevaluate. Orice creştere rezultată din reevaluarea
imobilizarilor corporale este înregistrată direct în creditul conturilor de capitaluri proprii, în rezerva din
reevaluare, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui
activ, caz în care creşterea este recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala recunoscută
anterior la acel activ. O descreştere a valorii nete contabile rezultată din reevaluare este tratată ca o
cheltuială în măsura în care în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel
activ. Amortizarea aferentă imobilizarilor corporale reevaluate este înregistrată in contul de profit şi
pierdere. La casarea sau cedarea ulterioară a unui activ reevaluat, surplusul din reevaluare atribuibil
inclus în rezerva din reevaluare este transferat direct în rezultatul reportat. Transferul rezervei din
reevaluare nu este posibil decât în cazul derecunoaşterii activului.
Majorările valorii contabile rezultate din reevaluarea terenurilor, clădirilor sunt creditate la
„rezerve din reevaluare” din capitalurile proprii.
Diminuările care compensează majorările aferente aceluiaşi activ sunt înregistrate alături de
alte rezerve direct în capitalurile proprii; toate celelalte diminuări sunt înregistrate în contul de
profit şi pierdere. Sumele înregistrate în rezervele de reevaluare sunt transferate în rezultatul
reportat la sfârşitul duratei de viaţă utilă a activului sau când activul este derecunoscut.
Cheltuielile cu reparaţii şi întreţinere sunt înregistrate în situaţia veniturilor şi cheltuielilor în
perioada financiară în care sunt efectuate. Costurile înlocuirii componentelor majore ale
elementelor de imobilizări corporale şi echipamentelor sunt capitalizate iar componentele
înlocuite sunt scoase din uz.
14
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
2.
SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)
2.7 Imobilizări corporale (continuare)
Terenurile nu se amortizează. Amortizarea altor elemente de imobilizări corporale este calculată
pe baza metodei liniare în vederea alocării valorii reevaluate a fiecărui activ până la valoarea sa
reziduală pe parcursul duratei sale de viaţă utilă, după cum urmează:
Tipul
Număr de ani
Clădiri
5 - 60
Utilaje
3 - 20
Vehicule
3 - 5
Mobilier dotări şi echipamente
3 - 30
Valoarea reziduală a unui activ este valoarea estimată ce ar putea fi obţinută de Societate din
vânzarea activului respectiv minus costurile estimate ale vânzării, în cazul în care activul are
deja vechimea şi corespunde condiţiilor aferente sfârşitului vieţii utile a acestuia. Valoarea
reziduală a unui activ este zero în cazul în care Societatea estimează utilizarea activului până la
sfârşitul vieţii fizice a acestuia. Valorile reziduale ale activelor şi duratele de viaţă utilă sunt
revizuite, şi ajustate în mod corespunzător, la fiecare dată a bilanţului contabil.
2.8 Imobilizări necorporale
Programe informatice
Licenţele achiziţionate aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt
capitalizate pe baza costurilor înregistrate cu achiziţionarea şi punerea în funcţiune a
programelor informatice respective. Aceste costuri sunt amortizate pe durata de viaţă utilă
estimată a acestora
(trei ani). Costurile aferente dezvoltării sau întreţinerii programelor
informatice sunt recunoscute drept cheltuieli în perioada în care sunt efectuate.
2.9 Deprecierea activelor nefinanciare
Activele care au o durată de viaţă utilă nedeterminată nu sunt amortizate şi sunt revizuite anual
pentru identificarea pierderilor din depreciere. Activele ce sunt supuse amortizării sunt revizuite
pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în
circumstanţe indică faptul că valoarea contabilă nu mai poate fi recuperată. Pierderea din
depreciere este reprezentată de diferenţa dintre valoarea contabilă şi valoarea recuperabilă a
activului respectiv. Valoarea recuperabilă este maximul dintre valoarea justă a activului minus
costurile de vânzare şi valoarea de utilizare.
În scopul evaluării deprecierii, activele sunt grupate până la cel mai mic nivel de detaliu pentru care
pot fi identificate fluxuri independente de numerar
(unităţi generatoare de numerar). Activele
nefinanciare, altele decât fondul comercial, care au suferit deprecieri sunt revizuite în vederea unei
posibile stornări a deprecierii la fiecare dată de raportare.
15
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
2
SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)
2.10 Active imobilizate (sau Grupuri destinate cedării) deţinute în scopul vânzării
Activele imobilizate (sau Grupurile destinate cedării) sunt clasificate ca active deţinute pentru
vânzare atunci când valoarea contabilă urmează să fie recuperată în principal prin vânzare, iar
vânzarea este considerată foarte probabilă. Acestea sunt înregistrate la valoarea cea mai mică
dintre valoarea contabilă şi valoarea justă mai puţin costurile de vânzare, dacă valoarea
contabilă urmează să fie recuperată în principal prin vânzare şi nu prin utilizarea sa în
continuare.
Societatea a inregistrat in 2018 transferul activelor non-core ce fac obiectul valorificarii prin
planul de reorganizare din categoria activelor imobilizate in categoria stocurilor ca active
imobilizate detinute in vederea vanzarii.
2.11
Active financiare
Împrumuturi şi creanţe
Clasificare
Împrumuturile şi creanţele sunt active financiare nederivate cu plăţi fixe sau determinabile şi
care nu sunt cotate pe o piaţă activă. Ele sunt incluse în activele circulante, cu excepţia celor
care au o perioadă de maturitate mai mare de 12 luni de la data bilanţului contabil. Acestea sunt
clasificate ca active imobilizate.
Recunoaştere şi evaluare
Achiziţiile şi vânzările regulate de active financiare sunt recunoscute la data tranzacţionării -
data la care Societatea se angajează să cumpere sau să vândă respectivul activ. Activele
financiare încetează să mai fie recunoscute în momentul în care dreptul de a încasa fluxuri de
trezorerie din investiţii expiră sau este transferat, iar Societatea transferă toate riscurile şi
beneficiile aferente dreptului de proprietate. Împrumuturile şi creanţele sunt înregistrate la cost
amortizat pe baza metodei dobânzii efective. Împrumuturile şi creanţele Societatii sunt
clasificate ca şi „numerar şi echivalente de numerar”, respectiv ca şi „clienţi şi alte creanţe” în
bilanţul contabil.
2.12 Compensarea instrumentelor financiare
Activele şi datoriile financiare sunt compensate, iar valoarea netă este raportată în bilanţul
contabil numai atunci când există dreptul legal aplicabil de a compensa sumele recunoscute şi
există intenţia de a compensa pe bază netă sau de a valorifica activul şi de a compensa datoria
în acelaşi timp.
2.13 Stocuri
Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă. Costul
este determinat pe baza metodei primul intrat, primul ieşit (FIFO). Costul stocurilor cumpărate
este contabilizat la nivelul fiecărui element pe baza facturii de achiziţie. Costul produselor finite şi
producţiei în curs de execuţie include cheltuieli de proiectare, materii prime, forţa de muncă
directă, alte costuri directe şi cheltuielile de producţie indirecte aferente (pe baza capacităţii
normale de exploatare), dar exclude costurile legate de împrumuturi. În cursul normal al activităţii,
valoarea realizabilă netă este estimată pe baza preţului de vânzare diminuat cu cheltuielile de
vânzare variabile aferente. Acolo unde este necesar, sunt constituite ajustari pentru depreciere
pentru stocuri cu mişcare lentă şi uzate fizic sau moral.Societatea a constituit in cursul anului de
16
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
raportare ajustari de depreciere pentru stocurile depreciate si a stocurilor cu miscare lenta sau
fara miscare in proportie de 100% pentru cele cu o vechime mai mare de 365 zile ,precum si a
celor depreciate .
2.14 Creanţe comerciale
Creanţele comerciale sunt recunoscute iniţial la valoarea justă, iar ulterior evaluate la costul
amortizat pe baza metodei dobânzii efective, mai puţin ajustarea pentru depreciere.
Creanţele comerciale sunt sumele datorate de clienţi pentru mărfurile vândute sau serviciile
prestate în cursul normal al activităţii. Dacă se estimează că acestea vor fi colectate în termen
de un an sau mai puţin de un an, vor fi clasificate ca active circulante. În caz contrar, vor fi
prezentate ca active imobilizate.
Ajustarea pentru deprecierea creanţelor comerciale se constituie în momentul în care există
dovezi obiective că societatea nu va putea colecta toate sumele care îi sunt datorate conform
condiţiilor iniţiale ale creanţelor. Dificultăţile semnificative cu care se confruntă debitorul,
probabilitatea ca debitorul să intre în procedură de faliment sau reorganizare financiară, neplata
sau nerespectarea condiţiilor de plată sunt considerate indicii ale deprecierii creanţelor
comerciale
Ajustarea este calculata ca diferenţa dintre valoarea înregistrată în contabilitate şi valoarea
prezentă a fluxurilor viitoare de numerar estimate, actualizate pe baza ratei dobânzii efective
iniţiale. Valoarea contabilă a activului se reduce prin utilizarea unui cont de ajustare, iar valoarea
pierderii este recunoscută în situaţia veniturilor şi cheltuielilor la „alte câştiguri/(pierderi) - net” în
contul de profit şi pierdere. Atunci când o creanţă comercială nu poate fi recuperată, aceasta
este trecută pe cheltuială, cu stornarea corespunzătoare a ajustarii pentru creanţe comerciale.
Recuperările ulterioare ale sumelor amortizate anterior sunt creditate în contul de profit şi
pierdere.
Astfel societatea a calculat ajustari pentru deprecierea creantelor de 50% pentru creantele cu o
vechime intre 366 zile si 559 zile si ajustari deprecierea creantelor de 100% pentru creantele cu
o vechime mai mare de 560 zile.
2.15 Numerar şi echivalente de numerar
Pentru situaţia fluxului de numerar, numerarul şi echivalentele acestuia cuprind numerar în
casă, depozite bancare la vedere, alte investiţii financiare pe termen scurt cu lichiditate mare cu
scadenţe iniţiale de trei luni sau mai puţin, facilităţi de descoperit de cont, şi partea pe termen
scurt şi lung a conturilor bancare restricţionate. În bilanţ, descoperitul de cont este prezentat la
împrumuturi, în cadrul datoriilor curente.
2.16 Capital social şi rezerve
Acţiunile sunt clasificate drept capitaluri proprii. Acţiunile preferenţiale care se răscumpără
obligatoriu sunt clasificate ca datorii.
Costurile incrementale direct atribuibile emisiunii de noi acţiuni sau opţiuni sunt prezentate ca o
deducere, net de impozit, în capitaluri proprii din încasări.
2.17 Datorii comerciale
Datoriile comerciale sunt obligaţiile de a plăti pentru bunurile sau serviciile care au fost
achiziţionate în cursul normal al activităţii de la furnizori. Societatea a evidentiat separat datoriile
acumulate inainte de intrarea in insoventa . Conturile furnizori sunt clasificate ca datorii curente
17
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
dacă plata trebuie să se facă în termen de un an sau mai puţin de un an (sau mai târziu, în
cursul normal al activităţii). În caz contrar, vor fi prezentate ca datorii pe termen lung. Societatea
are inregistrate aitic in evidenta contabila datoriile comerciale pentru careexista distribuiri in
planul de reorganizare,prezentate in situatiile financiare pe protiunea pe termen lung si
portiunea pe termen scurt asa cum rezulta din planul de plati,iar in evidenta extracontabila in
mod analitic datoriile comerciale asa cum rezulta din tabelul definitiv al creantelor pentru care
nu exista distriburi in planul de reorganizare.
2.18 Imprumuturi
Împrumuturile sunt recunoscute iniţial la valoarea justă a sumei încasate, net de costurile de
tranzacţionare.
Împrumuturile sunt clasificate ca datorii pe termen scurt, cu excepţia situaţiei în care societatea
are un drept necondiţionat de a amâna achitarea datoriei pentru minimum 12 luni de la data
bilanţului. Partea curentă a împrumuturilor pe termen lung este inclusă în datoriile curente.
Dobânda cumulată la data bilanţului contabil este inclusă în „Împrumuturi”, în cadrul datoriilor
curente, dacă este rambursabilă în termen de 12 luni.
Onorariile plătite la contractarea facilităţilor de împrumut sunt recunoscute drept costuri de
tranzacţionare ale împrumutului în măsura în care este probabil ca facilităţile să fie utilizate. În
acest caz, onorariul este amânat până la momentul tragerii sumelor. În măsura în care nu există
dovezi că este probabil ca unele dintre sau toate facilităţile vor fi utilizate, onorariul este
capitalizat ca plată în avans pentru serviciile de finanţare şi amortizat pe perioada facilităţii la
care se referă.
Societatea a evidentiat imprumuturile la nivelul sumelor din tabelul definitiv al creditorilor,
diferentele rezultate fiind recunoscute ca venituri/cheltuieli pe seama contului de profit/pierdere.
2.19 Impozit pe profit curent şi amânat
Societatea înregistrează impozit pe profit curent la o rată de 16% din rezultatul fiscal determinat
în conformitate cu Codul Fiscal din România şi cu reglementările conexe.
Cheltuiala cu impozitul aferentă perioadei include impozitul curent şi impozitul amânat.
Impozitul este recunoscut în contul de profit şi pierdere, cu excepţia cazului în care se referă la
elementele recunoscute în alte elemente ale rezultatului global sau direct în capitalurile proprii.
În acest caz, şi impozitul aferent este recunoscut în alte elemente ale rezultatului global sau
direct în capitalurile proprii.
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent se calculează pe baza reglementărilor fiscale în vigoare
la data bilanţului în România. Conducerea evaluează periodic poziţiile din declaraţiile fiscale în
ceea ce priveşte situaţiile în care reglementările fiscale aplicabile sunt interpretabile. Aceasta
constituie provizioane, acolo unde este cazul, pe baza sumelor estimate ca datorate autorităţilor
fiscale.
Impozitul pe profit amânat este recunoscut pe baza metodei obligaţiei bilanţiere, pentru
diferenţele temporare intervenite între bazele fiscale ale activelor şi datoriilor şi valorile contabile
ale acestora din situaţiile financiare. Totuşi, impozitul pe profit amânat care rezultă în urma
recunoaşterii iniţiale a unui activ sau pasiv dintr-o tranzacţie alta decât o combinare de
întreprinderi, şi care la momentul tranzacţiei nu afectează profitul contabil şi nici cel impozabil nu
este recunoscut. Impozitul pe profit amânat este determinat pe baza ratelor de impozitare (şi
legilor) intrate în vigoare până la data bilanţului contabil şi care urmează să fie aplicate în
perioada în care impozitul amânat de recuperat va fi valorificat sau impozitul amânat de plată va
18
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
fi achitat.
2
SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)
Impozitul amânat de recuperat este recunoscut numai în măsura în care este probabil să se
obţină în viitor un profit impozabil din care să fie deduse diferenţele temporare.
Creanţele şi datoriile privind impozitul amânat sunt compensate atunci când există dreptul legal
aplicabil de a compensa creanţele fiscale curente cu datoriile fiscale curente, şi când creanţele
şi datoriile privind impozitul amânat impuse de aceeaşi autoritate fiscală fie aceleiaşi entităţi
impozabile, fie unor entităţi impozabile diferite, dacă există intenţia de a compensa soldurile pe
o bază netă.
2.20 Poziţii fiscale incerte
Poziţiile fiscale incerte ale societatii sunt analizate de către conducere la data fiecărui bilanţ. Se
înregistrează datorii pentru poziţiile fiscale pentru care conducerea consideră că este probabil
să fie aplicate taxe suplimentare dacă aceste poziţii ar fi verificate de autorităţile fiscale.
Evaluarea se bazează pe interpretarea legilor fiscale care au fost adoptate la data bilanţului
contabil. Datoriile aferente penalizărilor, dobânzilor şi impozitelor, altele decât impozitul pe venit,
sunt recunoscute pe baza celor mai bune estimări ale conducerii necesare pentru stingerea
obligaţiilor la data bilanţului contabil.
2.21 Beneficiile angajaţilor
În cursul normal al activităţii, societatea face plăţi către Statul român în numele angajaţilor săi,
pentru fondurile de pensii, sănătate şi şomaj. Toţi angajaţii societatii sunt membri ai planului de
pensii al statului român. Indemnizaţiile, salariile, contribuţiile către fondurile de pensii şi de
asigurări sociale ale Statului român, concediile de odihnă anuale şi concediile medicale plătite,
primele, şi beneficiile nemonetare sunt cumulate pe parcursul anului în care sunt prestate
serviciile aferente de către angajaţii societatii.
Societatea nu are nicio altă obligaţie faţă de angajaţii săi, în baza legii româneşti, cu privire la
pensii şi nu participă la niciun alt plan de pensii. Indemnizaţia pentru pensie pe caz de boală
este acordată numai în cazul în care decizia de pensionare este definitivă.
Valoarea provizionului reprezentând beneficii ulterioare încetării contractelor de muncă se
stabileşte pe baza Contractului colectiv de muncă în vigoare.
Incepand cu 01.08.2013 Contractul Colectiv de munca se afla in curs de negociere, ca urmare a
expirarii.
Beneficii la încetarea activităţii
Angajaţii care sunt disponibilizaţi din motive care nu depind de ei vor beneficia de măsurile
active de combatere a şomajului
2.22 Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care societatea are o obligaţie legală sau
implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligaţiei este necesară o
ieşire de resurse care încorporează beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare
credibilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei. Când societatea aşteaptă rambursarea unui
provizion, de exemplu în baza unui contract de asigurări, rambursarea este recunoscută pe
baza unui activ distinct, dar numai când rambursarea este considerată sigură.
Pe baza contractelor încheiate cu clienţii, Societatea acordă garanţii de bună execuţie clienţilor
săi, de 5 - 10% din valoarea totală a lucrărilor de construcţie facturate. Societatea a calculat
19
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
provizioane de 100% din valoarea garantiilor de buna executie pentru garantiile de buna
executie care se estimeaza ca nu vor mai putea fi recuperate.
2.23 Recunoaşterea veniturilor
Veniturile includ valoarea justă a sumei primite sau care urmează să fie primită în urma vânzării
de bunuri şi servicii în cursul normal al activităţii societatii. Veniturile sunt prezentate net de taxa
pe valoare adăugată, rabaturi şi reduceri şi după eliminarea vânzărilor din cadrul societatii.
Societatea recunoaşte veniturile atunci când valoarea acestora poate fi evaluată în mod fiabil,
când este probabil să producă beneficiile economice viitoare pentru entitate, şi când au fost
îndeplinite criterii specifice pentru fiecare dintre activităţile societatii aşa cum au fost descrise
mai jos. Valoarea veniturilor nu este considerată evaluabilă în mod fiabil până nu au fost
soluţionate toate contingenţele referitoare la vânzări. Societatea îşi bazează estimările pe
rezultatele istorice, având în vedere tipul de client, tipul de tranzacţie şi elementele specifice
fiecărui contract.
(a)
Contracte de construcţie
Societatea furnizează o gamă largă de servicii pentru industriile de transport şi distribuţie de
gaze naturale.
Aceste servicii sunt furnizate pe bază de costuri plus marjă sau ca şi contracte cu preţ fix, cu
termenul contractual ce variază, de regulă, între 1 şi 3 ani.
Un contract de construcţii este definit de IAS 11 ca un contract negociat în mod specific pentru
construcţia unui activ. Costurile contractului sunt recunoscute ca şi cheltuieli în perioada în care
sunt realizate. Când rezultatul unui contract de construcţii nu poate fi estimat în mod fiabil,
veniturile din contract sunt recunoscute doar proporţional cu costurile contractuale realizate şi
estimate a fi recuperabile. Când rezultatul unui contract de construcţii nu poate fi estimat în mod
fiabil şi este probabil ca acest contract să fie profitabil, veniturile din contract sunt recunoscute
pe perioada contractului. Când este probabil ca cheltuielile totale cu contractul să depăşească
veniturile totale din contract, pierderea estimată este recunoscută imediat ca şi cheltuială.
Variaţiile în ce priveşte lucrările contractului, cererile şi plăţile de stimulente sunt incluse în
veniturile din contract în măsura în care au fost convenite cu clientul şi pot fi evaluate fiabil.
Societatea utilizează
„metoda procentului de finalizare” pentru a stabili suma adecvată
recunoscută intr-o anumită perioadă. Stadiul de finalizare este estimat prin referinţă la costurile
contractului realizate până la data bilanţului contabil ca procentaj din costurile totale estimate
pentru fiecare contract. Costurile realizate în cursul anului cu privire la activitatea viitoare în
cadrul unui contract sunt excluse din costurile contractuale atunci când se stabileşte stadiul de
finalizare. Acestea sunt prezentate ca stocuri, plăţi anticipate sau alte active, în funcţie de natura
lor.
Societatea prezintă ca activ suma brută datorată de clienţi pentru lucrările contractuale aferente
tuturor contractelor în curs pentru care costurile realizate plus profitul recunoscut
(minus
pierderile recunoscute) depăşesc facturările periodice. Facturările periodice neplătite încă de
clienţi şi reţinerile sunt incluse la „clienţi şi alte creanţe”.
20
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
2.23 Recunoaşterea veniturilor (continuare)
(b)
Vânzări de bunuri
Vânzările de bunuri sunt recunoscute când societatea vinde un bun către un client. Vânzările
sunt achitate, de regulă, cu numerar sau cu alte instrumente de plată. Societatea nu derulează
nici un program de fidelitate.
(c)
Chirii
Veniturile din chirii sunt recunoscute pe baza contabilitatii de angajamente ,in conformitate cu
substanta economica a contractelor aferente.
2.24 Contracte de leasing
Contractele de leasing pentru imobilizările corporale în care societatea îşi asumă toate riscurile
şi beneficiile aferente proprietăţii sunt clasificate ca şi contracte de leasing financiar. Leasing-
urile financiare sunt capitalizate la iniţierea leasingului la valoarea cea mai mică dintre valoarea
justă a proprietăţii aflate în regim de leasing şi valoarea prezentă a plăţilor minime de leasing.
Fiecare plată este împărţită între elementul de capital şi dobândă pentru a se obţine o rată
constantă a dobânzii pe durata rambursării. Obligaţiile legate de chirie, net de costurile de
finanţare, sunt incluse la alte datorii pe termen lung. Elementul de dobândă aferent costurilor
de finanţare este trecut în contul de profit şi pierdere pe durata contractului. Imobilizările
corporale obţinute în cadrul contractelor de leasing financiar sunt amortizate pe perioada mai
scurtă dintre durata de viaţă utilă a activului sau termenul contractului de leasing.
Contractele de leasing în care o porţiune semnificativă a riscurilor şi beneficiilor asociate
proprietăţii sunt reţinute de locator sunt clasificate ca şi contracte de leasing operaţional. Plăţile
efectuate în cadrul unui asemenea contract (net de orice facilităţi acordate de locator) sunt
înregistrate în contul de profit şi pierdere după o metodă liniară pe perioada leasingului.
2.25 Distribuirea dividendelor
Distribuirea dividendelor este recunoscută ca datorie în situaţiile financiare ale societatii în
perioada în care dividendele sunt aprobate de către acţionarii Societăţii.
21
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
3
MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR
3.1
Factori de risc financiar
Prin natura activităţilor efectuate, Societatea este expusa unor riscuri variate care includ: riscul
de piaţă (inclusiv riscul monetar, riscul de rată a dobânzii privind valoarea justă, riscul de rată a
dobânzii privind fluxul de numerar şi riscul de preţ), riscul de credit şi riscul de lichiditate.
Programul societatii privind managementul riscului se concentrează asupra imprevizibilităţii
pieţelor financiare şi caută să minimalizeze potenţialele efecte adverse asupra performanţelor
financiare ale societatii. Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se
proteja de anumite expuneri la risc.
Managementul riscului este responsabilitatea conducerii Condmag SA pe baza politicilor
aprobate de consiliul de administraţie. Conducerea Condmag SA identifică şi evaluează
riscurile financiare în strânsă cooperare cu unităţile operaţionale ale societatii. Consiliul de
administraţie furnizează principiile de bază pentru managementul riscului, precum şi
recomandări pentru domenii specifice, cum ar fi riscul valutar, riscul ratei dobânzii riscul de
credit şi investiţia de lichiditate excesivă.
(a)
Riscul de piaţă
(i)
Riscul valutar
Societatea funcţionează în principal în România şi este expusa riscului valutar rezultat din
expunerea la diferite monede, în special legat de Euro şi dolar SUA. Riscul valutar rezultă în
special din împrumuturile şi contractele de leasing financiar ale societatii.
Societatea nu este acoperita împotriva riscului valutar. Pentru că activităţile societatii sunt
derulate în special pe piaţa internă, aceasta nu generează venituri în aceeaşi monedă cu
împrumuturile şi obligaţiile de leasing financiar. Totuşi, conducerea primeşte regulat previziuni
referitoare la evoluţia cursului de schimb leu/EUR şi foloseşte informaţiile în strategia de
stabilire a preţurilor. Conducerea va avea în vedere în viitor elaborarea de strategii de protejare
a societatii faţă de riscul valutar.
(ii)
Riscul de rată a dobânzii privind fluxul de numerar şi valoarea justă
Societatea nu are active semnificative purtătoare de dobândă. Riscul de rată a dobânzii provine
din împrumuturile pe termen scurt şi lung. Împrumuturile contractate cu dobândă variabilă expun
societatea la riscul de rată a dobânzii privind fluxul de numerar, care este compensat parţial de
numerarul deţinut la rate variabile. În 2015 şi 2014, împrumuturile societatii la o rată variabilă au
fost denominate în Lei, dolar SUA şi în Euro. In anul 2019 , societatea nu a contractat alte
imprumuturi si credite .
22
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
3
MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare)
3.1
Factori de risc financiar (continuare)
Societatea îşi analizează în mod dinamic expunerea la rata dobânzii. Sunt simulate diferite
scenarii, ţinând seama de refinanţări, de reînnoirea poziţiilor existente şi de finanţările
alternative. Pe baza acestor scenarii, Societatea calculează in cazulimpactul asupra profitului şi
pierderii al modificării ratei dobânzii. Pentru fiecare simulare, se foloseşte acelaşi procent de
modificare a ratei dobânzii pentru toate monedele. Scenariile se aplică numai în cazul datoriilor
care constituie poziţii majore purtătoare de dobândă.
(b)
Riscul de credit
Riscul de credit rezultă din numerar şi echivalente de numerar, depozite la bănci şi instituţii
financiare, precum şi din expunerile la credit ale clienţilor, incluzând creanţele restante şi
tranzacţiile angajate. În cazul băncilor şi instituţiilor financiare, sunt acceptate numai cele
evaluate independent cu un rating minim
„BB”. Pentru clienţi, nu există o evaluare
independentă, managementul evaluează bonitatea financiară a clientului, ţinând cont de poziţia
financiară, de experienţa trecută şi de alţi factori. Limitele de risc individuale se stabilesc pe
baza calificativelor interne şi externe, conform limitelor stabilite de consiliul de administraţie.
Utilizarea limitelor de credit este monitorizată în mod regulat. A se vedea nota
9 pentru
prezentări suplimentare referitoare la riscul de credit.
(c)
Riscul de lichiditate
Previziunile referitoare la fluxurile de trezorerie sunt efectuate la nivelul societatii şi sunt
agregate de conducerea societatii. Conducerea societatii monitorizează previziunile privind
necesarul de lichidităţi al societatii, pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a
răspunde cerinţelor operaţionale, în acelaşi timp menţinând permanent o marjă suficientă la
facilităţile de împrumut angajate neutilizate
(nota 15) astfel încât societatea să nu încalce
limitele împrumuturilor sau înţelegerile legate de împrumuturi
(unde e cazul) pentru toate
facilităţile de împrumut. Aceste previziuni ţin cont de planurile platile asumate catre creditori prin
planul de reorganizare,de planurile de finantare a datoriei societatii,de respectarea intelegerilor,
de respectarea obiectivelor interne privind indicatorii din bilantul contabil.
Conducerea societatii investeşte surplusul de numerar în conturile curente purtătoare de
dobânzi şi depozitele la termen, selectând instrumentele cu maturităţi adecvate sau lichiditate
suficientă pentru a oferi o marjă suficientă, aşa cum s-a stabilit pe baza previziunilor sus-
menţionate
În tabelul de mai jos sunt analizate datoriile financiare ale societatii pe grupe de maturitate
relevantă, în funcţie de perioada rămasă la data bilanţului contabil până la data maturităţii
contractuale. Valorile prezentate în tabel reprezintă valorile brute respective la data bilanţului
contabil.
23
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
3
MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare)
3.1 Factori de risc financiar (continuare)
peste
La 31 decembrie 2019
sub 1 an
1 - 5 ani
5 ani
Total
Împrumuturi (ex obligaţii
0
31.345.601
31.345.601
din leasing financiar)
Obligaţii din leasing
financiar
-
-
-
Furnizori şi alte datorii
4.036.192
20.742.592
24.778.786
Total
2.160.746
52.088.193
56.124.386
peste
La 31 decembrie 2020
sub 1 an
1 - 5 ani
5 ani
Total
Împrumuturi (ex obligaţii
din leasing financiar)
0
29.577.257
-
29.577.257
Obligaţii din leasing
financiar
-
Furnizori şi alte datorii
7.367.639
12.372.537
-
19.740.176
Total
7.367.639
41.949.794
-
49.317.433
3.2 Managementul riscului de capital
Obiectivele societatii cu privire la administrarea capitalului
vizează protejarea capacităţii
societatii de a-şi continua activitatea în viitor, astfel încât să aducă profit acţionarilor şi beneficii
celorlalte părţi implicate, precum şi menţinerea unei structuri optime a capitalului pentru
reducerea cheltuielilor de capital.
Pentru a menţine sau ajusta structura capitalului, societatea poate ajusta valoarea dividendelor
acordate acţionarilor, poate restitui capital către acţionari, emite noi acţiuni sau vinde active
pentru reducerea datoriei.
Societatea monitorizează capitalul pe baza coeficientului gradului de îndatorare. Acest
coeficient se calculează împărţind datoria netă la capitalul total. Datoria netă se calculează
scăzând din totalul împrumuturilor (inclusiv „împrumuturile pe termen scurt şi lung” din bilanţul
contabil) numerarul şi echivalentele de numerar. Capitalul total se calculează adunând la
„capitalurile proprii” din bilanţul contabil, datoria netă.
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Total împrumuturi (nota 15)
29.577.257
31.345.601
Mai puţin: numerar şi echivalent numerar (nota 12)
(4.322.539)
(4.931.317)
Datoria netă
25.254.718
26.414.283
Total capitaluri proprii
(12.073.583)
(11.464.204)
Total capital
14.950.078
14.950.079
24
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
3
MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare)
3.2
Managementul riscului de capital (continuare)
Odata cu preluarea prin fuziune a societatii Flowtex Technology si infiintarea societatii
Condmag Pipeline , pasivele societatii au suferit modificari atat in indicatorul de datorii, cat si in
capitaluri proprii.
3.3
Estimarea la valoarea justă
Societatea nu deţine instrumente financiare evaluate în bilanţul contabil la valoarea justă şi prin
urmare nu se aplică prezentările de informaţii legate de evaluările la valoarea justă pe niveluri.
4
ESTIMĂRI ŞI RAŢIONAMENTE CONTABILE CRITICE
Estimările şi raţionamentele sunt evaluate continuu şi au la bază experienţa istorică şi alţi
factori, inclusiv anticipările privind evenimente viitoare care sunt considerate rezonabile în
condiţiile date.
Estimări şi ipoteze contabile critice
Societatea elaborează estimări şi ipoteze referitoare la viitor. Estimările contabile rezultate vor
fi, prin definiţie, rareori egale cu rezultatele actuale corespunzătoare. Estimările şi ipotezele
care implică un grad ridicat de risc sau care determină ajustări semnificative ale valorilor
contabile ale activului şi pasivului în anul financiar următor sunt prezentate în cele ce urmează.
(a)
Recunoaşterea veniturilor
Societatea foloseşte metoda procentului de finalizare pentru înregistrarea în contabilitate a
contractelor sale cu preţ fix pentru prestarea de servicii de construcţii. Utilizarea metodei
procentului de finalizare presupune estimarea de către societate a serviciilor prestate până în
prezent ca procent din totalul serviciilor care trebuie prestate.
Stadiul de finalizare este estimat prin referinţă la costurile contractului realizate până la finalul
perioadei de raportare ca procentaj din costurile totale estimate pentru fiecare contract.
Costurile realizate în cursul anului cu privire la activitatea viitoare în cadrul unui contract sunt
excluse din costurile contractuale atunci când se stabileşte stadiul de finalizare. Acestea sunt
prezentate ca stocuri, cheltuieli în avans sau alte active, în funcţie de natura lor.
Societatea prezintă ca datorie suma brută datorată clienţilor pentru lucrările aferente tuturor
contractelor în curs pentru care sumele facturate depăşesc costurile realizate plus profitul
recunoscut (minus pierderile recunoscute).
(b)
Impozit pe profit
Pentru stabilirea provizionului pentru impozitul pe profit sunt necesare aprecieri semnificative.
Există mai multe tranzacţii şi calcule pentru care determinarea impozitului final este incertă.
Societatea recunoaşte obligaţii pentru problemele anticipate a rezulta în urma verificărilor fiscale
pe baza unor estimări privind achitarea unor impozite suplimentare. Dacă rezultatul fiscal final al
acestor operaţiuni este diferit de sumele înregistrate iniţial, diferenţele vor influenţa creanţele şi
datoriile privind impozitul pe profitul curent sau amânat în perioada în care se efectuează
determinarea.
25
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
4
ESTIMĂRI ŞI RAŢIONAMENTE CONTABILE CRITICE (continuare)
(c)
Deprecierea estimată a activelor imobilizate
Determinarea pierderii din deprecierea echipamentelor necesită raţionamente semnificative,
după cum este descris în nota 6. Când face această estimare, societatea compară valoarea
contabilă netă a acestor echipamente cu cea mai mare valoare dintre preţul de vânzare estimat
şi valoarea netă actualizată a fluxurilor de numerar care vor fi generate de către echipamente
de-a lungul duratei lor de viaţă rămase. La 31 decembrie 2014 conducerea societatii a analizat
indicatorii de depreciere şi a concluzionat că nu este necesară desfăşurarea unor teste de
depreciere sau recunoaşterea unei pierderi din depreciere.
5
INFORMAŢII PE SEGMENTE
Conducerea a determinat segmentele de activitate pe baza rapoartelor analizate de către
Consiliul de Administraţie pentru deciziile strategice.
Consiliul de Administraţie analizează activitatea din perspectiva tipului de servicii prestate. Din
punct de vedere geografic, nu există segmente de activitate întrucât majoritatea operaţiunilor se
derulează pe piaţa internă.
Consiliul de Administraţie evaluează performanţa segmentelor de activitate pe baza profitului
înainte de impozitare, de cheltuieli financiare şi de cele cu amortizarea şi depreciarea
(„EBITDA”).
Societatea este înregistrată în România şi îşi desfăşoară activitatea pe piaţa internă. Nu s-a
obţinut niciun venit de la clienţi externi.
Informaţiile pe segmente pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 sunt următoarele:
Alimentatie
Construcţii
publica
Total
Venituri pe segmente
7.112.527
-
7.112.527
EBITDA
2.286.348
-
2.286.348
Depreciere şi amortizare
(1.475.382)
-
(1.475.382)
Câştig / (pierdere) financiar(ă)
6.968
-
6.968
Profit inaintea impozitului pe profit
817.933
-
817.933
Impozit pe profit
0
-
0
Profitul / (Pierderea) anului
1.121.627
-
1.121.627
Active pe segmente
57.319.062
-
57.319.062
Total active
57.319.062
-
57.319.062
Datorii pe segmente
64.501.393
-
64.501.393
Datorii nealocate segmentelor
Impozit pe profit curent
Impozit pe profit amanat
4.281.873
Total datorii
68.783.266
26
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
5
INFORMAŢII PE SEGMENTE (continuare)
Informaţiile pe segmente pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020 sunt următoarele:
Alimentatie
Construcţii
publica
Total
Venituri pe segmente
4.186.917
-
4.186.917
EBITDA
559.817
-
559.817
Depreciere şi amortizare
(726.587)
-
(726.587)
Câştig / (pierdere) financiar(ă)
6.364
-
6.364
Profit inaintea impozitului pe profit
(160.407)
-
(160.407)
Impozit pe profit
0
-
0
Profitul / (Pierderea) anului
1.534.561
-
1.534.561
Active pe segmente
51.694.978
-
51.694.978
Total active
51.694.978
-
51.694.978
Datorii pe segmente
59.027.320
-
59.027.320
Datorii nealocate segmentelor
Impozit pe profit curent
Impozit pe profit amanat
4.741.241
Total datorii
63.768.561
In cursul anului
2014 societatea a inchis sectorul de activitate de alimentatie publica, incepand
cu luna iulie 2014.
Detalierea veniturilor este următoarea:
Sold la
Sold la
31 decembrie
31 decembrie
Analiza veniturilor pe categorii
2020
2019
1.914.630
4,245,490
Lucrari de constructii ingineresti
Prestari de servicii
2.270.312
2,383,793
Vânzări de bunuri
1.975
483,244
4.186.917
7.112.527
27
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
6
IMOBILIZĂRI CORPORALE
Alte
Instalatii
instalaţii,
Imobilizări
Terenuri si
tehnice si
utilaje şi
corporale
constructii
masini
mobilier
în curs
Total
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
Valoarea brută
Sold la 1 ianuarie 2019
14.871.979
58.703.840
562.460
0
74.138.279
Creşteri
-
Alte reduceri
-
-
Cedari, transferuri si alte reduceri
316.336
20.348.346
153.659
-
20.818.341
Transferuri
-
-
-
Sold la 31 decembrie 2019
14.555.642
38.355.494
408.801
0
53.319.938
Amortizare cumulată
Sold la 1 ianuarie 2019
3.978.555
56.596.823
451.986
0
61.027.364
Amortizarea înregistrată în cursul exerciţiului
356.004
1.100.160
19.219
1.475.383
Reduceri sau reluări
282.530
20.255.793
145.000
20.683.323
Sold la 31 decembrie 2019
4.052.028
37.441.190
326.205
0
41.819.424
Valoarea contabilă netă la 1 ianuarie 2019
10.893.424
2.107.017
110.474
0
13.110.915
Valoarea contabilă netă la 31 decembrie 2019
10.503.615
914.303
82.596
0
11.500.514
28
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
Alte
IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)
Instalatii
instalaţii,
Imobilizări
Terenuri si
tehnice si
utilaje şi
corporale
constructii
masini
mobilier
în curs
Total
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
Valoarea brută
Sold la 1 ianuarie 2020
14.555.642
38.355.494
408.801
0
53.319.938
Creşteri
-
Alte reduceri
-
-
Cedari, transferuri si alte reduceri
400.140
12.191.699
-
-
12.591.839
Transferuri
-
-
-
Sold la 31 decembrie 2020
14.155.502
26.163.795
408.801
0
40.728.098
Amortizare cumulată
Sold la 1 ianuarie 2020
4.052.028
37.441.190
326.205
0
41.819.424
Amortizarea înregistrată în cursul exerciţiului
339.365
420.330
16.286
775.981
Reduceri sau reluări
381.342
12.211.388
-
-
12.592.730
Sold la 31 decembrie 2020
4.010.051
25.650.132
342.491
0
30.002.673
Valoarea contabilă netă la 1 ianuarie 2020
10.503.615
914.303
82.596
0
11.500.514
Valoarea contabilă netă la 31 decembrie 2020
10.145.451
513.663
66.310
0
10.725.425
29
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
6
IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)
Terenurile şi clădirile societatii au fost reevaluate la 31 decembrie 2012 de către evaluatori
independenţi. Evaluările s-au făcut pe baza informaţiilor de piaţă. Surplusul din reevaluare a
fost creditat în „Rezerve din reevaluare”.
Modificările rezervei de reevaluare pe parcursul exerciţiului financiar sunt prezentate mai jos:
(Cont 105)
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Rezerva de reevaluare la inceputul exercitiului
36.798.689
36.798.689
Diferente din reevaluare in cursul exercitiului
-
-
Sume transferate din rezerva de reevaluare in
cursul exercitiului
1.614.622
0
Rezerva de reevaluare la sfarsitul exercitiului
35.175.067
36.789.689
Clasa vehicule şi utilaje include următoarele sume pentru care societatea este locatarul în
cadrul unui contract de leasing financiar:
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Cost
-
0
Amortizare cumulată
-
0
Valoare contabilă netă
-
0
30
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
7
IMOBILIZĂRI NECORPORALE
Concesiuni, brevete,
licente mărci, drepturi
şi valori similare şi
Imobilizări
alte imobilizări
necorporale în
necorporale
curs
Total
Sold la 1 ianuarie 2020
6.581
-
6.581
Creşteri
0
-
0
Cedări, transferuri şi alte reduceri
-
-
Sold la 31 decembrie 2020
6.581
-
6.581
Amortizare cumulată
Sold la 1 ianuarie 2020
6.581
-
6.581
Amortizarea înregistrată în cursul
exerciţiului
0
-
0
Amortizarea preluata prin fuziune
-
-
-
Reduceri sau reluări
0
-
Sold la 31 decembrie 2020
6.581
-
6.581
Valoarea contabilă netă la
1 ianuarie 2020
0
-
0
Valoarea contabilă netă la
31 decembrie 2020
0
-
0
Sold la 1 ianuarie 2019
995.185
-
995.185
Creşteri
0
-
0
Cedări, transferuri şi alte reduceri
-
988.605
988.605
Sold la 31 decembrie 2019
995.185
988.605
6.581
Amortizare cumulată
Sold la 1 ianuarie 2019
995.185
-
995.185
Amortizarea înregistrată în cursul
exerciţiului
0
-
0
Amortizarea preluata prin fuziune
-
-
-
Reduceri sau reluări
0
988.605
988.605
Sold la 31 decembrie 2019
995.185
988.605
6.581
Valoarea contabilă netă la
1 ianuarie 2019
0
-
0
Valoarea contabilă netă la 31
decembrie 2019
0
-
0
31
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
8
INSTRUMENTE FINANCIARE PE CATEGORII
Toate activele financiare ale societatii sunt din categoria împrumuturilor şi creanţelor. Valoarea
lor contabilă este prezentată mai jos:
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Clienţi şi alte creanţe (cu excepţia cheltuielilor în
avans, avansurilor la furnizori şi TVA de încasat)
7.612.606
9.224.166
Numerar şi echivalente de numerar (Nota 12)
4.322.539
4.931.317
Total
11.935.145
14.155.483
Toate datoriile financiare ale societatii sunt datorii financiare contabilizate pe baza modelului
costului amortizat. Valoarea lor contabilă este prezentată mai jos:
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Împrumuturi (excluzând obligaţiile de leasing
financiar)
29.577.257
31.345.601
Obligaţiile de leasing financiar
-
0
Datorii comerciale şi alte datorii (excluzând obligaţiile
statutare şi veniturile în avans)
3.842.457
5.654.264
Total
33.419.714
36.999.864
9
RISCUL DE CREDIT PENTRU ACTIVELE FINANCIARE
Riscul de credit aferent activelor financiare care nu sunt nici restante, nici depreciate, poate fi
evaluat în raport cu datele istorice referitoare la rata de neplată pentru terţele părţi, întrucât nu
există ratinguri externe independente pentru clienţii societatii.
31 decembrie 2019
Creanţe comerciale care nu sunt nici restante, nici depreciate :
Grupul 1
88.584
Grupul 2 -actiuni detinute la filiale
0
Grupul 3 -creante imobilizate ( garantii)
88.584
Detalierea creanţelor comerciale în funcţie de riscul de credit s-a făcut pe baza datelor istorice
din anul financiar 2020-2019, ţinând cont de următoarele criterii:
Grupul 1: reprezintă debitori pentru care perioada medie istorică de încasare a fost între
1-60 zile;
Grupul 2: reprezintă debitori pentru care perioada medie istorică de încasare a fost între
61-90 zile;
Grupul 3: reprezintă debitori pentru care perioada medie istorică de încasare a fost între
91-180 zile;
32
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
9
RISCUL DE CREDIT PENTRU ACTIVELE FINANCIARE (continuare)
Riscul de credit aferent garanţiilor, poate fi evaluat astfel:(contul 2968)
31 decembrie
2019
Clienţi recurenţi fără incidente de plată
0
Clienţi recurenţi cu incidente de plată
405.816
din care Parti afiliate (Nota 26
Altele (garanţii sub 100 mii RON)
21.782
Total
426.968
Riscul de credit aferent sumelor nefacturate pentru contracte de construcţii poate fi evaluat
astfel:
31 decembrie
2019
Clienţi recurenţi fără incidente de plată
0
Proiecte finanţate de la bugetul de stat
Parti afiliate (Nota 26)
0
Altele (sub 100 mii RON)
Total
0
10
CLIENŢI ŞI ALTE CREANŢE
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Creanţe comerciale
12.224.391
15.395.790
Minus: provizion pentru deprecierea creanţelor
comerciale
(11.711.262)
(12.909.168)
Creanţe comerciale - net
513.129
2.486.622
- din care în relaţie cu părţile afiliate (note 26)
TVA de încasat (4428)
4300
2.999
Cheltuieli în avans (471)
7.340
10.621
Avansuri acordate furnizorilor (409-491)
0
0
Debitori diverşi (461)
740.945
732.304
Minus: provizion pentru deprecierea debitorilor
Diverşi (496)
(732.127)
(678.499)
Sume datorate de către clienţi aferente
contractelor de construcţii
0
0
- din care în relaţie cu părţile afiliate (note 26)
0
0
Sume de facturat (418-491)
0
0
Garanţii acordate
27.870
0
- din care în relaţie cu părţile afiliate (note 26)
0
0
Alte creanţe
7.055.448
6.700.046
7.616.905
9.760.038
Minus: Porţiunea pe termen lung alte creante
(5.673.417)
(4.720.301)
Porţiunea curentă a creanţelor
comerciale şi altor creanţe
1.435.771
5.039.737
33
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
10 CLIENŢI ŞI ALTE CREANŢE (continuare)
Analiza creanţelor comerciale şi a altor creanţe neajunse la scadenţă şi nedepreciate este
următoarea:
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Creanţe comerciale
88.584
1.226.456
Sume datorate de către clienţi aferente
contractelor de construcţii
49.397
1.090.898
Garantii acordate
0
0
Debitori diverşi
6.226
44.884
Sume de facturat
0
0
Alte creanţe
5.851
3.371
100.661
1.274.710
La data de 31 decembrie 2020, au fost depreciate şi provizionate creanţele comerciale în
valoare de 12.967.424 lei .
Mişcările societatii pentru ajustarile pentru deprecierea clienţilor şi altor creanţe sunt
următoarele:
2020
2019
La 1 ianuarie
(13.603.973)
(13.332.090)
Provizion pentru deprecierea creanţelor
(12.967.423)
(271.883)
Sume reluate in cursul perioadei
13.603.973
0
La sfârşitul perioadei
(12.967.423)
(13.603.973)
34
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
11 STOCURI
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Materii prime
1.328.302
1.339.403
Provizioane pentru materii prime
(1,373.652)
(1,143,193)
Producţia în curs de execuţie
61,907
61,907
Produse semifabricate
143.057
143.534
Provizioane pentru produse semifabricate
(73,179)
(79,493)
Mărfuri
-
-
Produse finite
10.098
10.098
Provizioane pentru produse finite
(10.098)
(2,224)
Alte stocuri
637.351
770.141
Stocuri în custodie la terţi
142,095
142,095
865.881
1.242.268
Total
12
NUMERAR ŞI ECHIVALENTE DE NUMERAR
Pentru situaţia fluxului de numerar, numerarul şi echivalentele de numerar includ următoarele:
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
3.185.097
Numerar în bancă
2.388.790
- sume în lei
2.388.286
3.184.793
- sume în altă monedă
504
304
1.739.451
Conturi bancare restrictionate
1.924.592
- pe termen scurt
-
-
- pe termen lung
1.924.592
1.739.451
2.894
Numerar în casă
3.650
- sume în lei
2.894
3.650
- sume în altă monedă
-
3.875
Altele
5.507
- sume în lei
3.875
5.507
- sume în altă monedă
-
4.322.539
4.931.317
35
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
13
CAPITAL SOCIAL SI PRIME DE CAPITAL
Acţiuni
La 31 decembrie 2020 şi 2019. structura acţionariatului este după cum urmează:
31 decembrie
31 decembrie
31 decembrie
31 decembrie
31 decembrie
31 decembrie
2019
2019
2019
2020
2020
2020
Procentaj
Procentaj
Număr de
Suma
deţinut
Număr de
Suma
deţinut
acţiuni
(lei)
(%)
acţiuni
(lei)
(%)
SC DAFORA SA MEDIAS
174.742.676
28.611.965
45.8238
174.742.676
28.611.965
45.8238
OGBBA Van HERK BV
41.613.095
6.812.670
10.9125
41.613.095
6.812.670
10.9125
PERSOANE JURIDICE
85.138.754
13.941.620
22.3265
88.850.652
14.549.515
23.2998
PERSOANE FIZICE
79.841.226
13.078.016
20.9373
76.129.328
12.470.121
19.9639
Total
381.335.751
62.444.271
100
381.335.751
62.444.271
100
Numărul total autorizat al acţiunilor la 31 decembrie 2020 este de 381.335.751 acţiuni . având o valoare netă de 0.1 lei pe acţiune. Toate acţiunile
emise sunt plătite în totalitate.
Valoarea capitalului este influentata de prevederile IAS 29.
36
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
14 FURNIZORI ŞI ALTE DATORII
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Datorii comerciale
3.628.170
5.526.748
- din care în relaţie cu părţile afiliate (nota 26)
143.154
335.762
Avansuri incasate
810
0
Sume datorate clienţilor în legătură cu contractele
de construcţie
0
0
Contribuţii. asigurări sociale şi alte impozite
8.487.904
11.551.420
Alte datorii la buget
2.668.574
3.291.228
Garanţii reţinute
213.477
127.516
- din care in relatie cu partile afiliate
-
-
14.998.935
20.496.911
Minus porţiunea pe termen lung: garanţii
(213.477)
(127.516)
Minus porţiunea pe termen lung: datorii buget
(4.567.767)
(13.368.178)
Minus porţiunea pe termen lung: datorii comerciale
(2.850.051)
(2.965.025)
Porţiunea curentă a datoriilor comerciale şi altor
datorii
7.367.639
4.036.192
15 ÎMPRUMUTURI
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Pe termen lung
Împrumuturi bancare pe termen lung
29.577.257
31.345.601
Obligaţii din leasing financiar
-
-
29.577.257
31.345.601
Pe termen scurt
Împrumuturi bancare pe termen scurt
0
0
Porţiunea curentă a împrumuturilor pe termen lung
0
0
Obligaţii din leasing financiar
-
-
0
0
Total împrumuturi
29.577.257
31.345.601
37
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
15
ÎMPRUMUTURI (continuare)
(a)
Împrumuturi bancare
Sumele de rambursat reprezentand imprumuturi bancare sunt cele din tabloul creantelor
aprobat prin planul de reorganizare.
Valorile contabile ale împrumuturilor societatii sunt exprimate în următoarele monede:
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
EURO
Leu românesc (RON)
29.577.257
31.345.601
29.577.257
31.345.601
(a) Obligaţii din leasing financiar
Obligaţiile din leasing financiar sunt efectiv garantate deoarece drepturile
aferente activului
închiriat revin locatorului în caz de neplată.
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Obligaţii brute din leasing financiar
- plăţi minime de leasing:
Sub 1 an
-
0
Între 1 şi 5 ani
-
0
-
0
Cheltuieli financiare viitoare pentru leasing financiar
-
0
Valoarea actualizată a obligaţiilor din leasing
financiar
-
0
Valoarea actualizată a obligaţiilor din leasing financiar este următoarea:
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Sub 1 an
-
0
Între 1 şi 5 ani
-
0
-
0
In luna decembrie 2015 au fost reziliate contractele de leasing in totalitatea lor.
38
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
16
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT
Analiza creanţelor şi datoriilor privind impozitul pe profit amânat se prezintă după cum urmează:
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Creanţe privind impozitul amânat:
de recuperat in mai mult de 12 luni
5.673.417
4.720.301
de recuperat în mai puţin de 12 luni
-
-
5.673.417
4.720.301
Datorii privind impozitul amânat:
de recuperat în mai mult de 12 luni
4.741.241
4.281.873
de recuperat în mai puţin de 12 luni
-
-
4.741.241
4.281.873
Modificarea brută aferentă impozitului pe profit amânat este următoarea:
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
La 1 ianuarie
438.427
134.734
(Cheltuiala) / Reluare în contul de profit şi pierdere
1.694.967
303.639
(Cheltuiala) / Reluare în situaţia rezultatului global
(1.201.220)
La 31 decembrie : active / (datorie)
932.175
438.427
39
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
16
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT (continuare)
Modificarea în creanţele şi datoriile privind impozitul pe profit amânat în cursul anului. fără a lua în considerare compensarea soldurilor aferente
aceleiaşi autorităţi fiscale. este următoarea:
(Debitat) /
(Debitat) /
creditat în
Creditat în
creditat în
contul de profit
rezultatul
contul de profit
La 1 ian 2019
şi pierdere
La 31 dec 2019
reportat
şi pierdere
La 31 dec 2019
Reevaluarea
0
imobilizărilor corporale
(4.585.567)
303.693
(4.281.873)
(1.001.297)
541.928
(4.741.241)
Contracte de construcţie
-
0
-
0
0
-
Datorii privind impozitul amânat
(4.585.567)
303.693
(4.324.587)
(1.001.297)
541.928
(4.741.241)
Pierdere fiscala
2.391.275
0
2.391.275
0
-2.391.275
0
Contracte de construcţie
16.493
0
16.493
0
-16.493
0
Provizion pentru creanţe comerciale
2.013.426
0
2.013.426
(199.923)
1.917.986
3.731.489
Provizion pentru stocuri
198.289
0
198.289
0
49.903
248.192
Provizion pensii
0
0
0
0
0
0
Provizion litigii
0
0
0
1.577.631
1.577.631
Provizion pentru concedii neefectuate
35.232
0
35.232
0
(13.099)
22.133
Provizion pentru garantii
65.586
0
65.586
0
28.386
93.972
Creante privin impozitul amanat
4.520.378
0
4520.378
(199.923)
1.153.039
5.673.417
Efectul impozitului amânat net
134.734
303.693
438.427
(1.201.220)
1.694.967
932.176
Conform principiului prudentei. precum si a normelor IFRS (IAS 12 ) s-au reevaluat creantele privind impozitul amanat provenit din pierderile
fiscale anterioare. astfel in anul 2020 s-a inregistrat anularea acestora.
40
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
17
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI
Provizioane
garantii
Alte
Provizioane
clienti
Litigii
provizioane
pensii
Total
La 1 ianuarie 2019
160.356
12.360.196
138.331
-
12.658.882
Constituiri
1.813.734
0
130.026
-
151.512
Anulari
13.181
0
138.331
-
14.451.128
La 31 decembrie 2019
1.960.906
12.360.196
130.026
-
14.451.128
(a)
Garanţii acordate clienţilor
Garanţii de bună execuţie sunt acordate clienţilor pentru serviciile de construcţii prestate.
Valoarea garanţiei este între 5 - 10% din valoarea contractului de construcţie. Societatea a
calculat provizioane de 100% din valoarea garantiilor de buna executie pentru garantiile de
buna executie care se estimeaza ca nu vor mai putea fi recuperate.
(b)
Concedii neefectuate
La sfârşitul fiecărei perioade. societatea constituie provizioane pentru valoarea concediilor
neefectuate de angajaţii săi.
(c)
Provizion pentru beneficii post-angajare
Conform Contractului colectiv de muncă. angajaţii care se pensionează la limita de vârstă
primesc o indemnizaţie egală cu minimum două salarii de bază. la care au dreptul în luna
pensionării. Societatea a înregistrat un provizion aferent serviciilor prestate anterior de angajaţii
săi. In conditiile in care Contractul colectiv de munca a expirat incepand cu 01.08.2013. in
prezent aflandu-se in stadiul de negociere. societatea a reluat provizionul existent la
31.12.2013.
41
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
18
ALTE (PIERDERI) / CÂŞTIGURI - NET
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
(Pierdere)/Câştig din cedarea imobilizărilor corporale
4.266.431
1.309.418
Total
4.266.431
1.309.418
19
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Cheltuieli de deplasare şi diurnă
141.273
116.356
Chirii
6.143
2.453
Utilităţi
337.448
379.056
Asigurări
19.293
19.953
Reparaţii şi întreţinere
96.323
37.198
Transport
0
1.528
Taxe şi cheltuieli similare
895.241
1.105.677
Altele
16.235
3.863.176
TOTAL
1.511.955
5.525.397
20
CHELTUIELI CU PERSONALUL
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Salarii şi indemnizaţii
1.956.313
2.042.489
Cheltuieli cu asigurări sociale
54.651
57.629
Total
2.010.964
2.100.118
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Număr mediu de angajaţi
37
41
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Număr de angajaţi
45
48
42
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
21
VENITURI ŞI CHELTUIELI FINANCIARE
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Cheltuieli cu dobânda:
0
- Împrumuturi bancare
0
0
- Obligaţii din leasing financiar
0
0
Cheltuiala cu diferenţe de curs valutar pentru credite
şi leasing-uri
0
0
Cheltuiala cu alte diferenţe de curs valutar
151
69
Cheltuiala cu sconturile acordate
0
0
Cheltuiala cu titlurile de participare
-
0
Alte cheltuieli financiare
0
0
Cheltuieli financiare
151
69
-
Venituri din dobânzi la depozite bancare pe termen
scurt
6.492
6.967
Venituri din diferenţe de curs valutar
23
70
Venituri din diferente de curs valutar pentru leasing-uri
0
0
Venituri din sconturi primite
0
0
Venituri din vanzarea titlurilor de participare
-
0
Venituri financiare
6.515
7.037
Cheltuieli / Venituri financiare nete
6.364
6.968
Tranzacţiile comerciale. exprimate în monedă străină.
efectuate de
societate în cursul
exerciţiilor financiare încheiate la
31 decembrie 2020
si
31 decembrie 2019 nu sunt
semnificative pentru situaţiile financiare ale societatii şi.
ca atare. nu s-a făcut împărţirea
diferenţelor de curs valutar între categoriile financiară şi operaţională pentru aceste tranzacţii.
22
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Impozit curent:
Impozit curent asupra profitul aferent anului
-
-
Total impozit curent
-
-
Impozit amânat (nota 16):
Apariţia şi reluarea diferenţelor temporare
1.169.438
303.693
Total impozit amânat
1.169.438
303.693
Cheltuiala cu impozitul pe profit
1.169.438
303.693
43
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
22
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT (CONTINUARE)
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Profit / (Pierdere) înainte de impozitare -IFRS
(160.407)
817.937
Impozit calculat la rata de impozitare de 16%
(25.665)
130.869
Efectele fiscale ale:
0
- Deducerilor
421.992
(236.061)
– Venitului nesupus impozitării
(1.688.465)
(479.396)
– Cheltuielilor nedeductibile fiscal
(2.252.177)
280.895
– Elementelor similare veniturilor
(541.928)
0
-
Derecunoastere impozit amanat pentru pierderea
fiscala anterioara
2.391.275
0
Reduceri impozit pe profit
0
Cheltuiala / (Venit) cu impozitul pe profit
1.169.967
303.693
Conform IFRS IAS 12 revizuit „ Se impune recunoasterea creantelor privind impozitul pe profit
amanat atunci cand este probabil ca profiturile impozabile. fata de care creanta se poate utiliza.
vor fi disponibile. Cand o entitate a inregistrat precedente in ceea ce priveste pierderile fiscale.
ea trebuie sa recunoasca o creanta privind impozitul pe amanat. numai in masura in care (...)
exista dovezi convingatoare care sa garanteze disponibilitatea unui profit impozabil suficient”
23
REZULTATUL PE ACŢIUNE
(a)
De bază
Rezultatul de bază pe acţiune este calculat prin împărţirea profitului la numărul mediu ponderat
al acţiunilor ordinare existente în timpul anului. cu excepţia acţiunilor ordinare achiziţionate de
Societate şi păstrate ca acţiuni de trezorerie. Societatea a inregistrat pierderi la 31 decembrie
2019. respectiv 31 decembrie 2020.
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Profit / (pierdere) atribuibil acţionarilor
1.534.561
1.121.627
Numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare
existente în timpul anului
381.335.751
381.335.751
Rezultatul de bază pe acţiune
(0.00402)
0.00308
(b)
Diluat
Rezultatul pe acţiune diluat este calculat prin ajustarea numărului mediu ponderat al acţiunilor
ordinare pentru a lua în considerare potenţiala conversie a tuturor acţiunilor ordinare cu efect de
diluare. Societatea nu deţine datorii convertibile iar societatea nu a emis opţiuni de cumpărare
în legătură cu acţiunile sale. Nu au fost plătite dividende în cursul anilor 2018 , 2019, 2020.
44
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
24
NUMERAR GENERAT DIN EXPLOATARE
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Profit net/(pierdere neta)
1.534.561
1.121.627
Ajustări pentru:
- Cheltuieli cu deprecierea (nota 6)
754.457
1.475.383
– (Profit) / Pierdere din vânzarea imobilizărilor
corporale (nota 18)
(27.870)
(1.309.418)
– Venituri din dobânzi (nota 21)
(4.266.431)
(6.968)
– Cheltuiala cu dobânda (nota 21)
(6.492)
0
– Impozit pe profit (nota 22)
0
0
– Provizioane pentru stocuri şi creanţe comerciale
(6814-7814)
387.176
468.812
– Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (6812-7812)
1.792.249
(2.169.967)
– Pierderi/(profit) din diferenţe de curs valutar
128
(1)
-
Castig net din vanzarea titlurilor de participare
0
Modificări ale capitalului circulant:
- Stocuri (crestere)/descrestere
2.134.425
1.375.996
– Clienţi şi alte creanţe (crestere)/descrestere
566.864
(2.742.216)
– Furnizori şi alte datorii (descrestere)/crestere
(5.482.724)
1.603.933
Numerar generat din exploatare
(2.613.656)
(182.817)
Tranzacţii nemonetare
25
CONTINGENŢE
(a)
Litigii
Societatea este obiectul unui număr de acţiuni în
instanţă rezultate
în
cursul normal al
desfăşurării activităţii. Conducerea societatii consideră că aceste acţiuni nu vor avea un efect
advers semnificativ asupra rezultatelor economice şi a poziţiei financiare a societatii,cu exceptia
celor prezentate in aceste situatii financiare.
(b)
Impozitare
Sistemul de impozitare din România a suferit multiple modificări în ultimii ani şi este într-o fază
de adaptare la jurisprudenţa Uniunii Europene. Ca urmare. încă există interpretări diferite ale
legislaţiei fiscale. În anumite situaţii. autorităţile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte.
procedând la calcularea unor impozite şi taxe suplimentare şi a dobânzilor şi penalităţilor de
întârziere aferente (în prezent penalităţi determinate de durata întârzierii. plus 0.04% pe zi
dobândă de întârziere). În România. exerciţiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală
timp de 5 ani. Conducerea societatii consideră că obligaţiile fiscale incluse în aceste situaţii
financiare sunt adecvate.
45
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
25
CONTINGENŢE (continuare)
(c)
Preţul de transfer
Legislaţia fiscală din România include principiul „valorii de piaţă”. conform căruia tranzacţiile
între părţile afiliate trebuie să se desfăşoare la valoarea de piaţa. Contribuabilii locali care
desfăşoară tranzacţii cu părţi afiliate trebuie să întocmească şi să pună la dispoziţia autorităţilor
fiscale din România. la cererea scrisă a acestora. dosarul de documentare a preţurilor de
transfer. Neprezentarea dosarului de documentare a preţurilor de transfer sau prezentarea unui
dosar incomplet poate duce la aplicarea de penalizări pentru neconformitate; în plus faţă de
conţinutul dosarului de documentare a preţurilor de transfer. autorităţile fiscale pot interpreta
tranzacţiile şi circumstanţele diferit de interpretarea conducerii şi. ca urmare. pot impune
obligaţii fiscale suplimentare rezultate din ajustarea preţurilor de transfer. Conducerea societatii
consideră că nu va suferi pierderi în cazul unui control fiscal pentru verificarea preţurilor de
transfer. Cu toate acestea. impactul interpretărilor diferite ale autorităţilor fiscale nu poate fi
estimat în mod fiabil. Acesta poate fi semnificativ pentru poziţia financiară şi/ sau pentru
operaţiunile societatii.
(d)
Criza financiară
Volatilitatea recentă a pieţelor financiare internaţionale şi româneşti:
Actuala criză globală de lichidităţi care a început la jumătatea anului 2007 a avut ca rezultat.
printre altele. un nivel scăzut al finanţării pieţei de capital. nivele scăzute de lichiditate în
sectorul bancar şi. ocazional. rate mai mari la împrumuturile interbancare şi o volatilitate foarte
ridicată a burselor de valori. Incertitudinile de pe pieţele financiare internaţionale au determinat
falimente ale unor bănci şi intervenţia statului în salvarea altor bănci în Statele Unite ale
Americii. în Europa Centrală şi de Vest şi în alte părţi ale lumii.
În prezent. întregul impact al actualei crize financiare este imposibil de anticipat şi de prevenit în
totalitate.
Conducerea nu poate estima în mod fiabil efectele asupra poziţiei financiare a societatii a
scăderii în continuare a lichidităţii pieţelor financiare şi a creşterii volatilităţii cursului de schimb
al monedei naţionale şi a indicilor pieţelor de capital. Conducerea consideră că a luat toate
măsurile necesare pentru a asigura continuitatea societatii în condiţiile actuale.
Impactul asupra lichidităţii:
Volumul finanţărilor din economie s-a redus semnificativ în ultima vreme. Aceasta poate afecta
capacitatea societatii de a obţine noi împrumuturi şi/sau de a refinanţa împrumuturile existente
în termeni şi condiţii similare cu finanţările precedente.
Impactul asupra clienţilor/ împrumutătorilor:
Clienţii şi alţi debitori ai societatii pot fi afectaţi de condiţiile de piaţă. ceea ce poate afecta
capacitatea acestora de a rambursa sumele datorate. Aceasta poate avea impact şi asupra
previziunilor conducerii societatii cu privire la fluxurile de numerar şi asupra evaluării deprecierii
activelor financiare şi nefinanciare. În măsura în care există informaţii disponibile. conducerea a
reflectat în mod adecvat estimările revizuite ale fluxurilor de numerar viitoare în evaluarea
deprecierii.
46
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
25
CONTINGENŢE (continuare)
Reevaluarea proprietăţilor ţinute la valoarea justă
Piaţa imobiliară din România a fost grav afectată de recenta volatilitate a pieţelor financiare
internaţionale. Aşadar. valoarea contabilă a imobilizărilor corporale evaluate la valoarea justă a
fost actualizată pentru a reflecta condiţiile pieţei la data bilanţului. Totuşi. în anumite cazuri.
absenţa de date fiabile referitoare la piaţă a obligat societatea să îşi modifice metodologiile de
evaluare.
26
TRANZACŢII CU PĂRŢI AFILIATE
Părţi afiliate sunt considerate filialele şi acţionarii semnificativi.
Părţi legate sunt entităţile sub control comun - asociaţi. membri ai personalului-cheie din
conducere al entităţii sau al societăţii-mamă a acesteia şi membri apropiaţi ai familiei persoanei
menţionate.
In cursul anului. Societatea a efectuat tranzactii semnificative cu societati din cadrul grupului.
Reglementarile fiscale din Romania cu privire la preturile de transfer sunt in curs de dezvoltare.
Ca urmare. in cazul unui control fiscal asupra preturilor de transfer. este posibil ca Societatii sa i
se ceara prezentarea documentelor utilizate in stabilirea pretului de transfer. sa recalculeze
rezultatele fiscale si sa plateasca impozite suplimentare. La data raportului de audit. Societatea
nu estimeaza riscuri potentiale legate de politica preturilor de transfer care sa genereze un
provizion.
a)
Tranzacţii cu părţile afiliate/părţile legate
Denumirea
Relaţia
Dafora SA
acţionar semnificativ
Dafora Turism SA
entitate sub control comun
Daflog SRL
entitate sub control comun
47
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
26
TRANZACŢII CU PĂRŢI AFILIATE (CONTINUARE)
b)
Vânzări de bunuri şi servicii
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
(lei)
(lei)
Vânzări de servicii
- părţi afiliate
205.899
852.963
- părţi legate
Vânzări de bunuri
- părţi afiliate
-
- părţi legate
-
205.899
852.963
c)
Cumpărări de bunuri şi servicii
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
(lei)
(lei)
Cumpărări de servicii
- părţi afiliate
130.411
114.410
- părţi legate
0
Cumpărări de bunuri
- părţi afiliate
0
- părţi legate
130.411
114.410
d)
Solduri rezultate din vânzarea/cumpărarea de bunuri/servicii
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Solduri debitoare cu părţi afiliate/legate
Creanţe comerciale
- părţi afiliate
143,419
605.949
- părţi legate
0
143.419
605.949
Sume datorate pentru contractele de
constructii
0
0
Garantii
0
0
Avansuri acordate pentru mijloace fixe
Solduri creditoare cu părţi afiliate/ legate
Furnizori
- părţi afiliate
143.154
335.762
- părţi legate
0
143.154
335.762
48
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
26 TRANZACŢII CU PĂRŢI AFILIATE (CONTINUARE)
e)
Împrumuturi catre părţi afiliate/legate
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
(lei)
(lei)
Împrumuturi pe termen scurt
0
0
Dobânda (de referinta BNR) de incasat aferenta
imprumuturilor
0
0
0
0
f)
Compensaţii acordate personalului - cheie din conducere
Personalul-cheie din conducere include directori
(executivi şi neexecutivi) şi membri ai
Consiliului de Administraţie. Compensaţiile plătite sau de plată către personalul - cheie din
conducere pentru serviciile lor ca şi angajaţi sunt prezentate în continuare:
31 decembrie
31 decembrie
2020
2019
Salarii şi alte beneficii pe termen scurt ale
angajaţilor
(lei)
(lei)
- Administratori
0
0
- Directori
0
0
0
0
49
CONDMAG S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 Decembrie 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI
În conformitate cu Legea nr.85/2014. a fost desemnat ca Administrator judiciar
-
ROMINSOLV SPRL cu sediul în Bucureşti. B-dul Splaiul Unirii nr. nr. 223. Etaj 3. Sector 3.
030136. înregistrată în RFO II sub nr.0122. cod unic de înregistrare RO 20791325. acesta fiind
confirmat de către Adunarea Generala a creditorilor conform Proces verbal
nr.11252/29.09.2015.
De asemenea. prin Hotararea nr.2/08.09.2015. Adunarea Generala a Actionarilor
Condmag SA a fost aprobata numirea domnului Călburean Gheorghe în funcţia de
Administrator special al societăţii.
Prin Hotărârea intermediară nr.1983/16.12.2015 pronunţată în Dosarul nr.2899/62/2015
în baza art.85 alin.3 din Legea nr.85/2014. a fost admisă cererea formulată de administratorul
judiciar ROMINSOLV SPRL în contradictoriu cu debitoarea SC CONDMAG SA- în insolvenţă. şi
în consecinţă a fost ridicat în parte a dreptul de administrare al debitoarei SC CONDMAG SA -în
insolvenţă. în sensul că activitatea operaţională/curentă. constând în încheierea de contracte în
care debitoarea este parte în perioada de observaţie. să fie efectuată numai de administratorul
judiciar ROMINSOLV SPRL.
Ca urmare a acestui fapt. societatea a depus la data de 03.03.2015 in baza Legii
nr.200/2006 la AJOFM Braşov o cerere privind stabilirea cuantumului şi plata creanţelor ce se
suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. Prin Dispoziţia
nr.3/29.03.2016 a ANOFM s-a stabilit cuantumul total a creanţelor suportate din Fondul de
garantare. respectiv suma de 1.215.400 lei care a fost achitată către salariaţii societăţii.
50
DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991
S-au intocmit situatiile financiare anuale individuale la 31/12/2020 pentru :
_____________________________________________________________________
Entitatea: CONDMAG S.A.
Judetul: 08 -BRASOV
Adresa: localitatea Brasov str. Avram Iancu, nr. 52
Numar din registrul comertului: J08/35/1991
Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4221—Lucrari de constructii
ale proiectelor utilitare pentru fluide
Cod de identificare fiscala: RO 1100008
_____________________________________________________________________
Administratorul Special al societatii, GHEORGHE CALBUREAN, isi asuma
raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale individuale la 31/12/2020 si
confirma ca:
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditiile Legii nr.85/2014.
Administrator Special
Gheorghe Calburean
Condmag SA
În reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement
Declaraţie de Guvernanţă Corporativă 2020
Prevederea din Cod
Respecta
Nu
Motivul
pentru
respecta
neconformitate/Al
sau
te precizari
respecta
partial
A.1. Toate societăţile trebuie să aibă un regulament
X
Societatea a intrat
intern al Consiliului care include termenii de
in
procedura
referinţă/responsabilităţile Consiliului şi funcţiile
generala
de
cheie de conducere ale societăţii, şi care aplică,
insolvenţa
prin
printre altele, Principiile Generale din Secţiunea A..
Incheierea din data
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de
X
de
20.07.2015
interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului.
emisa
de
În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice
Tribunalul Brasov
Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care
in
dosarul
au survenit sau pot surveni şi să se abţină de la
2899/62/2015.
participarea la discuţii (inclusiv prin neprezentare, cu
excepţia cazului în care neprezentarea ar împiedica
In prezent ne aflam
formarea cvorumului) şi de la votul pentru adoptarea
in
perioada de
unei hotărâri privind chestiunea care dă naştere
reorganizare,
iar
conflictului de interese respective
activitatea societăţii
A.3.Consiliul de Administraţie sau Consiliul de
X
se
desfăşoară
conform
Supraveghere trebuie să fie format din cel puţin cinci
prevederilor
legii
membri.
nr. 85/2014 privind
A.4.Majoritatea
membrilor
Consiliului
de
X
procedurile
de
Administraţie trebuie să nu aibă funcţie executivă.
prevenire
a
Cel puţin un membru al Consiliului de Administraţie
insolvenţei si de
sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie
insolvenţă.
independent în cazul societăţilor din Categoria
Standard. În cazul societăţilor din Categoria
Premium, nu mai puţin de doi membri neexecutivi ai
Activitatea
Consiliului de Administraţie sau ai Consiliului de
societăţii
se
Supraveghere trebuie să fie independenţi. Fiecare
desfăşoară
sub
membru independent al Consiliului de Administraţie
supravegherea
sau al Consiliului de Supraveghere, după caz,
administratorului
trebuie să depună o declaraţie la momentul
judiciar Rominsolv
nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii,
SPRL, numit prin
precum şi atunci când survine orice schimbare a
Incheierea din data
statutului său, indicând elementele în baza cărora se
de
20.07.2015 de
consideră că este independent din punct de vedere
către
Tribunalul
al caracterului şi judecaţii sale10.
Brasov in dosarul
A5. Alte angajamente şi obligaţii profesionale relativ
X
2899/62/2015.
permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv
poziţii executive şi neexecutive în Consiliul unor
societăţi şi instituţii non-profit, trebuie dezvăluite
Mandatul
acţionarilor şi investitorilor potenţiali înainte de
administratorilor
nominalizare şi în cursul mandatului său.
statutari a încetat
A6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte
X
la data de
Consiliului informaţii privind orice raport cu un
08.09.2015, data la
acţionar care deţine direct sau indirect acţiuni
care a fost numit
reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot.
dl. Calburean
Această obligaţie se referă la orice fel de raport care
Gheorghe in
poate afecta poziţia membrului cu privire la chestiuni
decise de Consiliu.
calitate de
A7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al
X
administrator
Consiliului responsabil de sprijinirea activităţii
special.
Consiliului.
A8. Declaraţia privind guvernanţa corporativă va
X
Avand in vedere ca
din Comitetul de
informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub
audit si din
conducerea Preşedintelui sau a comitetului de
Comitetul de
nominalizare şi, în caz afirmativ, va rezuma măsurile
remunerare faceau
cheie şi schimbările rezultate în urma acesteia.
parte membri ai
Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind
Consililului de
evaluarea Comitetului cuprinzând scopul, criteriile şi
administratie,
frecvenţa procesului de evaluare.
activitatea acestor
A9. Declaraţia privind guvernanţa corporativă
X
Comitete a incetat
trebuie să conţină informaţii privind numărul de
concomitent cu
întâlniri ale Consiliului şi comitetelor în cursul
incetarea activitatii
ultimului an, participarea administratorilor
(în
Consilului de
persoană şi în absenţă) şi un raport al Consiliului şi
Administratie.
comitetelor cu privire la activităţile acestora
A10 Declaraţia privind guvernanţa corporativă
X
trebuie să cuprindă informaţii referitoare la numărul
exact de membri independenţi din Consiliul de
Administraţie sau din Consiliul de Supraveghere.
A11. Consiliul societăţilor din Categoria Premium
X
trebuie să înfiinţeze un comitet de nominalizare
Majoritatea
format din persoane fără funcţii executive, care va
aspectelor
conduce procedura nominalizărilor de noi membri în
relevante
de
Consiliu şi va face recomandări Consiliului.
guvernanta
Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare
corporativa
trebuie să fie independentă.
prevăzute in Codul
B1. Consiliul trebuie să înfiinţeze un comitet de audit
X
de
Guvernanta
în care cel puţin un membru trebuie să fie
corporativa
administrator neexecutiv independent. Majoritatea
secţiunile A, B si C
membrilor, incluzând preşedintele, trebuie să fi
nu sunt aplicabile
dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru
societăţii
in
funcţiile şi responsabilităţile comitetului. Cel puţin un
procedura
de
membru al comitetului de audit trebuie să aibă
insolvenţă.
experienţa de audit sau contabilitate dovedită şi
corespunzătoare. În cazul societăţilor din Categoria
Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din
cel puţin trei membri şi majoritatea membrilor
comitetului de audit trebuie să fie independenţi.
B2. Preşedintele comitetului de audit trebuie să fie
X
un membru neexecutiv independent.
B3. În cadrul responsabilităţilor sale, comitetul de
X
audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a
sistemului de control intern.
B4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea
X
şi cuprinderea funcţiei de audit intern, gradul de
adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului şi de
control intern prezentate către comitetul de audit al
Consiliului, promptitudinea şi eficacitatea cu care
conducerea executivă soluţionează deficienţele sau
slăbiciunile identificate în urma controlului intern şi
prezentarea de rapoarte relevante în atenţia
Consiliului.
B5. Comitetul de audit trebuie să evalueze
X
conflictele de interese în legătură cu tranzacţiile
societăţii şi ale filialelor acesteia cu părţile afiliate.
B6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficienţa
X
sistemului de control intern şi a sistemului de
gestiune a riscului.
B7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze
X
aplicarea standardelor legale şi a standardelor de
audit intern general acceptate. Comitetul de audit
trebuie să primească şi să evalueze rapoartele
echipei de audit intern.
B8. Ori de câte ori Codul menţionează rapoarte sau
X
analize iniţiate de Comitetul de Audit, acestea
trebuie urmate de raportări periodice
(cel puţin
anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate ulterior
Consiliului.
B9. Niciunui acţionar nu i se poate acorda tratament
X
preferenţial fata de alţi acţionari in legătură cu
tranzacţii şi acorduri încheiate de societate cu
acţionari şi afiliaţii acestora.
B10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care
X
să se asigure că orice tranzacţie a societăţii cu
oricare dintre societăţile cu care are relaţii strânse a
carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din
activele nete ale societăţii (conform ultimului raport
financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei
opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului
şi dezvăluită în mod corect acţionarilor şi potenţialilor
investitori, în măsura în care aceste tranzacţii se
încadrează în categoria evenimentelor care fac
obiectul cerinţelor de raportare.
B11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o
X
In prezent,
divizie separată structural (departamentul de audit
societatea nu mai
intern) din cadrul societăţii sau prin angajarea unei
are departament
entităţi terţe independente.
de audit intern
B12. În scopul asigurării îndeplinirii funcţiilor
X
Urmeaza sa facem
demersurile
principale ale departamentului de audit intern,
necesare in acest
acesta trebuie să raporteze din punct de vedere
sens.
funcţional către Consiliu prin intermediul comitetului
de audit. În scopuri administrative şi în cadrul
obligaţiilor conducerii de a monitoriza şi reduce
riscurile, acesta trebuie să raporteze direct
directorului general.
C1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de
X
Societatea
are
internet politica de remunerare şi să includă în
implementată
o
raportul anual o declaraţie privind implementarea
politică
de
politicii de remunerare în cursul perioadei anuale
remunerare
a
care face obiectul analizei.
conducatorilor
incepand cu anul
2021.
Administratorul
special nu este
remunerat,
iar
remuneraţia
administratorului
judiciar
este
aprobată de către
Adunarea
Creditorilor.
D1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de
X
Relaţia
cu
Relaţii cu Investitorii - făcut cunoscut publicului larg
Investitorii
este
prin persoana/persoanele responsabile sau ca
asigurata
prin
unitate organizatorică. În afară de informaţiile
persoana
impuse de prevederile legale, societatea trebuie să
desemnată
din
includă pe pagina sa de internet o secţiune dedicată
cadrul
Oficiului
Relaţiilor cu Investitorii, în limbile română şi engleză,
juridic.
cu toate informaţiile relevante de interes pentru
Pe pagina de
investitori, inclusiv:
internet
D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul
Parţial
www.Condmag.ro ,
constitutiv, procedurile privind adunările generale ale
Societatea
are
acţionarilor;
secţiuni în limba
D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor
Parţial
română dedicate
de conducere ale societăţii, alte angajamente
informării
profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziţii
Investitorilor,
executive şi neexecutive în consilii de administraţie
denumite
din societăţi sau din instituţii non-profit;
„Guvernanță
D.1.3. Rapoartele curente şi rapoartele periodice
Parţial
Corporativă”,
(trimestriale, semestriale şi anuale) - cel puţin cele
“AGA”, “Raportari
prevăzute la punctul D.8
- inclusiv rapoartele
Financiare”,
curente cu informaţii detaliate referitoare la
“Rapoarte Curente”
neconformitatea cu prezentul Cod;
cu toate informaţiile
D.1.4. Informaţii referitoare la adunările generale ale
X
relevante,
de
acţionarilor: ordinea de zi şi materialele informative;
interes
pentru
procedura de alegere a membrilor Consiliului;
investitori.
argumentele care susţin propunerile de candidaţi
pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile
profesionale ale acestora; întrebările acţionarilor cu
privire la punctele de pe ordinea de zi şi răspunsurile
societăţii, inclusiv hotărârile adoptate;
D.1.5. Informaţii privind evenimentele corporative,
x
Nu au existat
cum ar fi plata dividendelor şi a altor distribuiri către
evenimente
acţionari, sau alte evenimente care conduc la
corporative.
dobândirea sau limitarea drepturilor unui acţionar,
inclusiv termenele limită şi principiile aplicate acestor
operaţiuni. Informaţiile respective vor fi publicate
într-un termen care să le permită investitorilor să
adopte decizii de investiţii;
D.1.6. Numele şi datele de contact ale unei
x
persoane care va putea să furnizeze, la cerere,
informaţii relevante;
D.1.7. Prezentările societăţii
(de ex., prezentările
Parţial
Doar
Situațiile
pentru investitori, prezentările privind rezultatele
Financiare anuale
trimestriale, etc.), situaţiile financiare
(trimestriale,
2018, 2019, 2020,
semestriale, anuale), rapoartele de audit şi
rapoartele de audit
rapoartele anuale.
aferente
si
rapoartele anuale
sunt postate pe site
în limba română.
D2. Societatea va avea o politică privind distribuţia
x
anuală de dividende sau alte beneficii către
acţionari, propusă de Directorul General sau de
Nu este cazul,
Directorat şi adoptată de Consiliu, sub forma unui
având in
vedere
set de linii directoare pe care societatea
intrarea
in
intenţionează să le urmeze cu privire la distribuirea
procedura
de
profitului net. Principiile politicii anuale de distribuţie
insolventa.
către acţionari vor fi publicate pe pagina de internet
a societăţii.
D3. Societatea va adopta o politică în legătură cu
x
previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau
nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale
unor studii ce vizează stabilirea impactului global al
unui număr de factori privind o perioada viitoare (aşa
numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecţie
are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele
efective putând diferi în mod semnificativ de
previziunile prezentate iniţial. Politica privind
previziunile va stabili frecvenţa, perioada avută în
vedere şi conţinutul previziunilor. Daca sunt
publicate, previziunile pot fi incluse numai în
rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale.
Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina
de internet a societăţii
D4. Regulile adunărilor generale ale acţionarilor nu
x
trebuie să limiteze participarea acţionarilor la
adunările generale şi exercitarea drepturilor
acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare,
cel mai devreme, începând cu următoarea adunare
a acţionarilor.
D5. Auditorii externi vor fi prezenţi la adunarea
x
Auditorii externi nu
generală a acţionarilor atunci când rapoartele lor
au fost prezenţi la
sunt prezentate în cadrul acestor adunări.
AGA.
D6.Consiliul va prezenta adunării generale anuale a
x
Nu
are
acţionarilor o scurta apreciere asupra sistemelor de
aplicabilitate
in
control intern şi de gestiune a riscurilor semnificative,
procedura
de
precum şi opinii asupra unor chestiuni supuse
insolvenţă.
deciziei adunării generale.
D7.Orice specialist, consultant, expert sau analist
x
Nu am primit pana
financiar poate participa la adunarea acţionarilor în
in prezent cereri
baza unei invitaţii prealabile din partea Consiliului.
din
partea
Jurnaliştii acreditaţi pot, de asemenea, să participe
jurnaliştilor
de
participare la AGA.
la adunarea generală a acţionarilor, cu excepţia
cazului în care Preşedintele Consiliului hotărăşte în
alt sens.
D8. Rapoartele financiare trimestriale şi semestriale
Partial
Societatea nu a
vor include informaţii atât în limba română cât şi în
prezentat in limba
limba engleză referitoare la factorii cheie care
engleza
aceste
influenţează modificări în nivelul vânzărilor, al
rapoarte si nu a
profitului operaţional, profitului net şi al altor
prezentat
indicatori financiari relevanţi, atât de la un trimestru
informațiile de la un
la altul cât şi de la un an la altul.
trimestru la altul,
conformându-se
cerințelor
D9. O societate va organiza cel puţin două
x
Nu am primit
şedinţe/teleconferinţe cu analiştii şi investitorii în
solicitări in acest
fiecare an. Informaţiile prezentate cu aceste ocazii
sens
vor fi publicate în secţiunea relaţii cu investitorii a
paginii
de internet a societăţii la data
şedinţelor/teleconferinţelor.
D10. În cazul în care o societate susţine diferite
x
Nu
are
forme de expresie artistică şi culturală, activităţi
aplicabilitate
in
sportive, activităţi educative sau ştiinţifice şi
procedura
de
consideră că impactul acestora asupra caracterului
insolventa.
inovator şi competitivităţii societăţii fac parte din
misiunea şi strategia sa de dezvoltare, va publica
politica cu privire la activitatea sa in acest domeniu.